Projekti wbc-inco.net

  2064

  Koordinimi i Politikave Kërkimore me Vendet e Ballkanit Perëndimor

  Vendet e Ballkanit Perëndimor INCO-NET rrisin integrimin e Vendeve të Ballkanit Perëndimor (WBC) në  Zonën e Kërkimit Evropian (ERA). Kjo iniciativë është mbështetur nga Komisioni Evropian nëpërmjet Programit Kuadër 7 (FP 7) për Kërkimin dhe Zhvillimin Teknologjik.

  Çështja e zgjerimit në drejtimin të të ashtëquajturave vende të Ballkanit Perëndimor është një çështje me prioritet të lartë në axhendën politike të Bashkimit Evropian.

  Vendet e Ballkanit Perëndimor INCO-NET po asistohen në zhvillimin e marrëdhënieve midis BE dhe WBC-se në fushën e shkencës dhe teknologjisë (S&T). Përgjatë një periudhe prej 6 vjetësh (2008-2013), projekti mbështet Platformën Drejtuese në Kërkim për vendet e Ballkanit Perëndimor në lehtësimin e bashkëveprimit midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, vendeve Anëtare të BE-së, shteteve të asociuara në Programin Kuadër për KTZH dhe Komisionit Evropian. Është një organ strategjik i dizenjuar për t’u marrë me çështjet rajonale, multilaterale evropiane të politikave të shkencës dhe teknologjisë dhe me vendet e Ballkanit Perëndimor WBC.

  Objektivat thelbësore të WBC-INCO.NET janë:

  • Të mbështesë  dialogun rajonal në shkencë dhe teknologji (S&T) duke përfituar nga bashkëveprimi me Platformën Drejtuese për Kërkimin në vendet e Ballkanit Perëndimor;
  • Të identifikoje potencialet dhe prioritetet e KTZH-së për të marrë pjesë në FP7  dhe programet e tjera Evropiane në mënyrë transparente dhe kushte metodologjike të forta;
  • Të nxisë pjesëmarrjen e kërkuesve nga rajoni në projektet Evropiane me interes të përbashkët dhe të përfitojnë nga implementimi i  masave për ngritjen e kapaciteteve të bashkërenduar me aktivitetet e rrjetit;
  • Të analizojë barrierat dhe nevojat për inovacion në vendet WBC, të shkëmbeje informacionin dhe praktikat më të mira në politikat e inovacionit dhe të përgatisë një Plan Veprimi për bashkëpunim të mëtejshëm të WBC në fushën e inovacionit;
  • Të vendosë një bashkëpunim më të ngushtë midis kërkimit dhe inovacionit, të forcojë dialogun institucional dhe të mbështesë trajnimin e grupeve të interesit të inovacionit.

  Objektivat do të arrihen në bashkëpunim të ngushtë me Platformën Drejtuese për Kërkim në vendet e Ballkanit Perëndimor. Anëtaret e platformës janë Shtetet Anëtare të BE-se, vendet Kandidate dhe Potenciale për Kandidat, vendet e asociuara ne FP 7 dhe Komisioni Evropian. Takimet zhvillohen 2 herë në vit dhe organizohen nga Presidenca e BE-se ose nga një vend i Ballkanit Perëndimor.

  WBC-INCO.NET mbështet këto takime nga ana logjistike dhe bashkëpunon në ndarjen eficente të punës.

   Projekti implementon aktivitete të tilla si:

  • vendosja e prioriteteve tematike rajonale në Sh&T;
  • analiza e mundësive për aksesin në infrastrukturë, barrierat në bashkëpunim dhe kuadrin bashkëpunues;
  • analiza e nevojave për politikat e inovacionit dhe mbështetjes së tij dhe identifikimi i masave politike për të përmirësuar kuadrin e kushteve për inovacion;
  • organizimi i workshopeve trajnuese dhe grupeve të mësimit (për grupet e interesit të   inovacionit) në vazhdim të aktiviteteve të tjera mbështetëse dhe sesioneve për rritjen e ndërgjegjësimit;
  • Organizimi i Forumit Dialog për Inovacionin dhe krijimi i Grupit të Ekspertëve të Inovacionit për WBC;
  • Mbështetja e Pikave Kombëtarë të Kontaktit dhe Sistemit Informativ për Kërkim dhe Zhvillim;
  • Publikimi i rregullt i broshurave (newsletters), i një gazete dhe informacioni i publikuar në portalin www.wbc-inco.net.

  Si kontribuon?

  • Nëpërmjet portalit wbc-inco.net, broshurave dhe raporteve, WBC-INCO.NET, përfshihet në shkëmbimin e informacionit për politikat e bashkëpunimit S&T me vendet e Ballkanit Perëndimor. Ne jemi të hapur të publikojmë eventet tuaja lidhur me këtë pikë, për profilin e organizatës tuaj dhe të rejave rreth projekteve, si dhe të shpërndajë të rejat dhe dokumentet lidhur me mundësitë e financimit, mundësitë e bashkëpunimit, bursa studimi, çmime, etj. Ne jemi të interesuar për sugjerimet tuaja si të përmirësohen sistemet S&T në rajon; ne do të donim të mësonim rreth praktikave tuaja më të mira për të përmirësuar lidhjet tuaja me komunitetet e kërkimit në rajone të tjera.
  • Aksesi në platformën tonë është falas dhe i hapur për këdo që është i interesuar në aktivitetet tona. Me emrin dhe fjalëkalimin tuaj ju mund të keni akses të lirë në bazën tonë të të dhënave.

  Apply for an account.

  Çdo njeri është i ftuar të përdorë platformën tonë duke dhënë informacionin, p.sh nëpërmjet  e-mail në  office@wbc-inco.net.

  (29 partnere janë pjesëmarrës në konsorcium)

  Midis tyre janë ministri të Sh&T, agjenci dhe partnerë analitike; më shumë informacion mund të gjeni duke klikuar here.

  Koordinator:

  Qendra për Inovacion Social

  ZSI – Austri

   Partnere nga WBC:

  Ministria e Edukimit dhe Shkencës

  MASH – Shqipëri

  Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikes

  METE- Shqipëri

  Trenkwalder CIVET2000

  CIVET Shqipëri

  Ministria e Punëve Civile

  MCA- Bosnje&Herzegovina

  Fondacioni për Arsimin e Larte Shërbimet Universitare Botërore Bosnje&Herzegovina

  SUS BiH – Bosnje&Herzegovina

  Ministria e Shkencës, Arsimit dhe Sporteve

  MZOS – Kroaci

  Ivo Instituti Baze I Shkencave Shoqërore

  Ivo Pilar – Kroaci

  Ministria e Arsimit dhe Shkencës

  MON-MK- Ish Republika e Maqedonisë

  Ministria e Ekonomisë

  MOE -MK – FYRo Macedonia

  Ministria e Arsimit dhe Shkencës

  MPIN – Mali I Zi

  Drejtoria për Zhvillimin e Ndërmarrjeve te Vogla dhe te Mesme

  DDSME – Mali I ZI

  Ministria e Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik

  MSTD – Serbi

  Instituti Mihjlo Pupin

  MPI – Serbi

  Qendra e Arsimit Kosove

  KEC – Kosove (ne UNSCR 1244)

  Partnere nga BE dhe Vendet e Asociuara

  Ministria Federale e Shkencës dhe Kërkimit

  BMWF – Austri

  Agjencia e Promovimit Austriak të Kërkimit

  EFG – Austri

  Qendra e Kërkimit të Bashkuar

  JRC-IPTS – Belgjike

  Shoqata Sllovene e Biznesit dhe Kërkimit

  SBRA – Belgjike

  Partneriteti Publik&Privat I Kërkimit të Turqisë&Organizatave të Biznesit

  TuR&BO-PPP -Belgjike

  Ministria e Arsimit, Rinise dhe Shkencës

  MES-CRA – Bullgari

  Ministria Federale e Arsimit dhe Kërkimit

  BMBF – Gjermani

  Agjencia e Menaxhimit te Projekteve/Zyra Ndërkombëtare e Ministrisë Federale te Arsimit dhe Kërkimit në Qendrën Hapësinore Gjermane

  PT-DLR – Gjermani

  Sekretariati I Përgjithshëm per Kerkim dhe Teknologji

  GSRT – Greqi

  Qendra per Kerkim të Evropës Juglindore

  SEERC – Greqi

  Agjencia për Promovimin e Kërkimit Evropian

  APRE – Itali

  Universiteti I Kombeve te Bashkuara MERIT, Qendra e Kërkimeve Sociale Ekonomike dhe e Trajnimit për Inovacionin dhe Teknologjinë Maastricht, Universiteti I Maastrichtit

  UNU – MERIR – Holande

  Ministria për Arsimin e Larte, Shkencën dhe Teknologjinë

  MHEST – Slloveni

  Këshilli Shkencor dhe Kërkimit Teknologjik të Turqisë

  TUBITAK – Turqi

   

  Kontaktet:

  Western Balkan Countries INCO-NET c/o Centre for Social Innovation (ZSI)

  Linke Wienzeile 246

  1150 Vienna

  Austria
  office@wbc-inco.net

   

  Koordinator Projekti

  Ms. Elke Dall

  Centre for Social Innovationtel.: +43-1-4950442-62

  fax: +43-1-4950442-40

  e-mail: coordinator@zsi.at

  Website: http://www.wbc-inco.net
  WBC-INCO.NET është një projekt i bashkë financuar nga Programi i Kapaciteteve i Komunitetit Evropian për Bashkëpunimin Ndërkombëtar, nën Programin Kuadër 7 (FP 7) për Kërkim dhe Zhvillim Teknologjik (2007-2013) (Numri i kontratës: 212029)

  wbc