Monthly Archives: July 2016

  1837

  Konferenca për shtyp datë 20/07/2016

  Kërkesë për miratimin e reformës në drejtësi

  Fjala e Kryetares së Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë znj. Ines Muçostepa:

  Në vijim të mbledhjes së parë të Forumit të Dhomave të Tregtisë dhe Shoqatave të sipërmarrjes, ku u përcaktuan propozimet e përbashkëta të sipërmarrjes lidhur me procedurat tatimore, mblidhen në këtë takim të dytë lidhur me një proces jetik për Shqipërinë, reformën në drejtësi.

  Sipërmarrja ka nevojë për këtë reformë.

  Sipërmarrja kërkon drejtësinë e munguar, kërkon të gjejë të drejtën e saj në gjykata. Në emër të saj ne jemi këtu për t’i thënë “MJAFT” një sistemi të korruptuar në Drejtësi. Reforma në drejtësi është themelore dhe pa të, asnjë reformë tjetër ekonomike e ndërmarrë apo që do të ndërmerret në të ardhmen, do të mund të sjellë qëndrueshmërinë ekonomike që sipërmarrja ka nevojë.

  Kjo reformë do t’i shërbejë zhvillimit të sektorit privat, një klime sa më të sigurt dhe sa më të qëndrueshme të biznesit në vend në mënyrë që të shtohen investimet e huaja, të shtohen investimet vendase, të shtohet dhe të forcohet siguria juridike e investitorëve dhe e të gjithë aktorëve të ekonomisë sonë në mënyrë që ekonomia të ketë rritje në rrugën pa kthim drejt integrimit europian.

  Dështimi i reformës në Drejtësi do të ishte një dështim i madh edhe për sipërmarrjen dhe vetë ekonominë shqiptare.

  Ndaj, sot, i bëjmë apel klasës politike shqiptare, që nesër, të miratojë në Parlament draftin kushtetues, të shume pritur nga të gjithë ne.

  ????????????????????????????????????

  ????????????????????????????????????

  ????????????????????????????????????

  ????????????????????????????????????

  ????????????????????????????????????

  ????????????????????????????????????

   1363

   Sot më datë 15 korrik 2016, ora 13:00, në ambjentet e Tirana Business Park u zhvillua “Konferenca e Ambasadorëve”, me prani të Ministres së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes znj. Milva Ekonomi. Në këtë konferencë u zhvillua një bashkëbisedim mes komunitetit të biznesit në vend, dhomave bilaterale të tregtisë dhe Ambasadorëve të vendit tonë jashtë Shqipërisë, me qëllim promovimin e sipërmarrjes Shqiptare. Në fokus të diskutimit ishte rritja e eksporteve të prodhimeve shqiptare si dhe potenciali që ofron Shqipëria për investitorët e huaj dhe avantazhet krahasuese me vendet e tjera të rajonit.

   ????????????????????????????????????

   ????????????????????????????????????

   ????????????????????????????????????

   ????????????????????????????????????

   DSC_0140

    1952

    Forumi i Dhomave të Tregtisë dhe Shoqatave të Sipërmarrjes

    Propozim mbi Projektligjin për Procedurat Tatimore

    Më datë 1 korrik 2016, Forumi i Dhomave të Tregtisë dhe Shoqatave të sipërmarrjes me inisiativë të Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Biznes Albania, pasi u konsultuan me të gjithë grupet e interesit, paraqesin për herë të parë në mënyrë të unifikuar propozimet për shtesat dhe ndryshimet ne projektligjin për procedurat tatimore.

    Fjala e Kryetares së Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë znj. Ines Muçostepa:

    Projektligji për procedurat tatimore renditet si një nga aktet ligjore me shumë interesë dhe impakt për sipërmarrjen shqiptare, pasi ka në thelb rregullimin ligjor të marrëdhënies Administratë Tatimore dhe Tatimpagues.

    Vitin e kaluar kjo marrëdhenie pati probleme të cilat u ndikuan mjaft edhe nga aksioni i ekzekutivit kundër informalitetit në ekonomi. Këtë vit shohim me interes dhe vlerësojmë hapjen e një dialogu konkret dhe konstruktiv midis Minstrisë së Financave dhe Sipërmarrjes për të harmonizuar me këtë projektligj disa shtesa dhe ndryshime që i konsiderojmë të rëndësishme.

    Në këtë kuadër, Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë se Shqipërisë dhe Biznes Albania, në bashkëpunim me Dhomat e Huaja të Tregtisë dhe Shoqatat më të rëndësishme të sipërmarrjes, kanë marrë një inisiative mjaft të rëndësishme për të formalizuar Forumin e Dhomave të Tregtisë dhe Shoqatave të sipërmarrjes.

    Ky Forum e nis punën me diskutimin dhe harmonizimin e propozimeve për projektiligjin e procedurave tatimore të të gjithë grupeve të interesit për t’ja përcjellë më pas ekzekutivit në një format unik e gjithëpërfshirës, gjë e cila, ndikon pozitivisht në trajtimin e tyre nga ana e qeverisë.

    Nga të gjitha takimet që kemi patur, do të duam t’i sigurojmë qeverisë që sipërmarrja është e interesuar që të ndikojë në përmirësimin e klimës së bërjes biznes në Shqipëri.

    Më pas puna e këtij Forumi do të vijojë edhe me projektligjin për paketën fiskale dhe me projektligje të tjera të rëndësishme duke patur një komunikim të vazhdueshëm më të gjithë autoritetet shtetërore për të siguruar dialogun konstruktiv dhe vijueshmërinë e marrëdhënies me qellimin e vetëm të mbështetjes dhe mbrojtjes së interesave të sipërmarrjes shqiptare.

    Shprehim bindjen që Qeveria do t’i marrë parasysh propozimet dhe sugjerimet tona lidhur me realizimin e objektivave të përbashkëta për:

    • Një treg konkurrent lokal dhe rajonal
    • Një ekonomi të qëndrueshme dhe mirë performante

     

    Fjala e Presidentit të Biznes Albania z. Luan Bregasi:

    • Rëndësia e tryezës së Forumit të Dhomave të Tregtisë dhe Shoqatave të sipërmarrjes si një risi e rëndësishme e organizimit të sipërmarrjes shqiptare;
    • Vijimi i punës së Forumit edhe për çështje të tjera të rëndësishme të sipërmarrjes shqiptare;
    • Rëndësia e dialogut me MF dhe fryma e re e komunikimit dhe bashkëpunimit të Ministrit të Financave me Sipërmarrjen për të dialoguar dhe pranuar propozimet;
    • Pikat kryesore të shtesave dhe ndryshimeve në ligjin për procedurat tatimore:
    • Vijimi i aktivitetit të Forumit edhe me projektligjin për Paketen Fiskale.

    Në mënyrë të përmbledhur, këto propozime kanë të bëjne me:

    1. Kërkojmë që të krijohet Ombutsmani i sipërmarrjes i propozuar nga komuniteti i biznesit;
    2. Kërkojmë të riformatohet Bordi i Apelimit i cili do të ketë pjesëmarrje me rreth 50 % anëtarë të propozuar nga sipërmarrja;
    3. Kërkojmë që mënyra e komunikimit të administratës tatimore të vazhdojë të jetë nëpërmjet postës duke marrë për bazë datën e dorëzimit të njoftimeve nga kjo e fundit;
    4. Kërkojmë që kalimi i shoqërive në rregjistrin pasiv në rast se ato nuk kanë më aktivitet të bëhet në mënyrë automatike por ndryshimi është se nga momenti i kalimit pasiv nuk duhet të paguajnë gjoba dhe interesa pa ju shmangur detyrimit tatimore të gjeneruara deri në marrjen e këtij statusi;
    5. Kërkojmë që të ndryshojë afatit të rikontrollit tatimor dhe njoftimi paraprak për rikontroll;
    6. Kërkojmë që pagesa e detyrimit tatimor në rast apelimi të shtyhet deri në përfundim të apelimit dhe marrjes së vendimit të formës së prerë;
    7. Kërkojme uljen e gjobave për mosdeklarim;
    8. Kërkojmë të vendosen sanksione për punonjësit e administratës tatimore të cilët marrin vendime të gabuara me ose pa dashje të cilat çojnë në krijimin e dëmit ekonomik tëk sipermarrja. Nëse kjo provohet, punonjësi/t e organeve tatimore gjobiten me dëmshpërblim deri në 30% e vlerës së dëmit të shkaktuar.
    9. Kërkojmë që në rastin e pagesës së detyrimeve tatimore me këste sipas një marrëveshje, të procedohet, si më poshtë:
     • Parapagim në masën 10 % dhe jo 30 %;
     • Mos aplikim i gjobave dhe kamatave por vetëm të një interesi sipas normës bazë të interesit sipas BSH;
     • Shtrirja e pagesave jo më pak se 1 vit dhe jo me shumë se 2 vjet;

    10. Kërkojmë të konsultohemi paraprakisht dhe përgjate procesit të miratimit për çdo ligj, vkm dhe udhezim te cilat prekin interesat e sipermarrjes (çeshtjet e ATA dhe Shoqatës së Transporteve).

    11. Kërkojmë që për faturat tatimore të leshuara nga subjektet private, qe nuk sjellin efekte financiare për DPT dhe që janë vetëm gabime teknike, që penalizohen gjoba me 10% të faturës por jo më shumë se 1.000 lekë.

    12. Kërkojmë që gjobat për biznesin e vogël të bëhet me disa faza:

    • Njoftim këshillimi;
    • Më pas përshkallëzim gjobë në proporcion me shkeljen;
    • Moslëshimi i kuponit tatimor të jetë 5000 lekë (biznesi madh 10.000 leke)
    • Kontrolli i befasishëm me distance 90 ditë përveç rasteve të shkeljeve flagrante.????????????????????????????????????????????????????????????????????????

      

    Projekte

    1672
    Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania, Foreign Trade, Chamber of Bosnia and Herzegovina, Croatian Chambers of Economy, Economic Chamber of (former...