Plani i madh rajonal, ja 5 drejtimet që synon

  557

  Plani i integrimit rajonal tashmë ka në zbatim një axhendë të strukturuar për promovimin e mëtejshëm të integrimit tregtar, futjen e një hapësire rajonale dinamike për investime, lehtësimin e lëvizshmërisë rajonale dhe duke krijuar një axhendë dixhitale të integrimit.
  Themelet për një integrim më të afërt ekonomik rajonal në Ballkanin Perëndimor tashmë janë. Procesi i anëtarësimit në BE ka ndihmuar në harmonizimin më të madh midis ekonomive në përputhje me sistemet e tyre ligjore dhe institucionale në ato në BE.

  Europa Juglindore 2020 si dhe korniza e konvergjencës për pranimin në BE u prezantua me objektiva të përbashkët rajonalë; tarifat dhe kuotat për tregtinë në prodhimet industriale dhe bujqësore janë eliminuar dhe janë bërë përparime në lehtësimin e tregtisë dhe negociatat mbi tregtinë e shërbimeve në kontekstin e CEFTA. Pesë janë drejtimet kryesore mbi të cilat vendet e rajonit kanë rënë dakord të njësojnë politikat dhe veprimet.

  Tregtia

  Zhvillimi i Zonës Ekonomike Rajonale parasheh zbatimin e ndërhyrjeve dhe veprimeve të gjera në katër vitet e ardhshme.
  Politika tregtare e zbatuar nga Autoritetet CEFTA siguroi një nivel të konsiderueshëm të hapjes së tregtisë. Tregtia e mallrave është liberalizuar. Paralelisht, gjatë negociatave të Protokollit shtesë është arritur liberalizimi i konsiderueshëm i tregtisë në shërbime.

  Sekretariati CEFTA do të vazhdojë të monitorojë masat jo tarifore (NTMS) mbi rajonin. Për këtë do të përgatitet një raport me baza vjetore që do të ketë në fokus evidentimin e pengesave tregtare. Raporti në veçanti do të pasqyrojë pengesat aktuale me të cilat ballafaqohen kompanitë dhe shkeljet në rregullat e lojës. Palët CEFTA duhet të sigurojnë monitorim sistematik të marrëveshjeve në tregtinë e mallrave dhe pengesat në tregtinë e shërbimeve, për të cilat Forumi i Investimeve të Dhomës së Ballkanit Perëndimor do të kontribuojë.

  Palët angazhohen më tej për të thelluar bashkëpunimin në fushat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, lehtësimin e tregtisë, liberalizimin e tregtisë në shërbime, tregtinë elektronike, lëvizjen e njerëzve të kualifikuar, krijimin e një mjedisi tërheqës rajonal për investime. Baza ligjore përcaktohet në Marrëveshjen CEFTA dhe nga instrumentet që rrjedhin nga Protokollet Shtesë mbi Lehtësimin e Tregtisë dhe Tregtinë.

  Investimet

  Harmonizimi më i madh rajonal i politikave të investimeve gjeneron një potencial të madh. Gjashtë ekonomitë, përmes zhvillimit të investimeve rajonale, sipas planit të hartuar për këtë qëllim kanë rënë dakord për heqjen e barrierave ndaj investimeve rajonale duke ofruar mundësi për të ekonomitë e shkallës. Bizneset e larmishme gjeografikisht krijojnë mundësi më efikase për alokimin e burimeve brenda një tregu rajonal, duke nxitur kështu integrimin e kompanive nga rajoni në zinxhirët e vlerave ndërkombëtare.

  Vendet janë të angazhuar për të hartuar dhe për të zbatuar një axhendë rajonale të reformës së investimeve që do të çojë në një harmonizim më të madh të politikave rajonale të investimeve të harmonizuara me standardet e BE-së dhe ndërkombëtare dhe praktikat më të mira dhe do të ofrojë mundësi të reja për sektorin privat.
  Axhenda e reformës rajonale e investimeve synon që rajoni të bëhet atraktiv për bizneset e huaja.
  Së fundmi, ekonomitë e Ballkanit do të zhvillojnë një platformë të përbashkët për investime.

  Lëvizshmëria

  Në një ekonomi gjithnjë e më globale, shkalla në të cilën formohen kanalet e lëvizjes së punonjësve me kualifikim të lartë është një çështje me rëndësi të madhe. Për këtë qëllim, Axhenda e Mobilitetit ka për qëllim heqjen e pengesave për mobilitetin e profesionistëve, përmes njohjes reciproke rajonale të kualifikimeve profesionale në sektorët me interes të përbashkët (mjekët, stomatologët, arkitektët dhe inxhinierët civilë); largimin e pengesave për lëvizjen e fuqisë punëtore të kualifikuar, në veçanti përmes standardeve të përbashkëta dhe procedurat për njohjen automatike të kualifikimeve të kualifikuara akademike.
  Axhenda e Mobilitetit duhet të mbështetet nga bashkëpunimi i zgjeruar midis shkencës dhe teknologjisë. Hapa praktikë, të tilla si heqja e vizave, do të kontribuojnë në arritjen e objektivit të Axhendës së Mobilitetit.

  Integrimi dixhital

  Transformimi dixhital po ndryshon mënyrën se si ne komunikojmë, punojmë, mësojmë dhe jetojmë. Përdorimi i teknologjive digjitale mundet të gjenerojnë përfitime të rëndësishme në aspektin e shpejtësisë, efikasitetit dhe transparencës përtej kufijve shumë sektorë të ndryshëm. Axhenda dixhitale WB6 ka për qëllim të zhbllokojë ekonominë dixhitale duke integruar rajonin në tregun dixhital paneuropian. Kjo kërkon strategji të dixhitalizimit në të ardhmen, një mjedis rregullator të përditësuar, infrastrukturë të përmirësuar të brezit të gjerë dhe qasje dixhitale shkrim e këndim.

  Sipas Axhendës Dixhitale, WB6 do të mbështesë një qasje rajonale për të nxitur bashkëpunimin ndërqeveritar në çështjet digjitale dhe të lehtësojë integrimin brenda Tregut Unik Dixhital Europian. Për këtë qëllim, axhenda dixhitale synon: infrastrukturën dixhitale dhe zhvillimin dhe përmirësimin e lidhjeve rajonale, politikat e roamingut, mbrojtjen e të dhënave; bashkëpunim në politikat që stimulojnë ekonominë e të dhënave; përmirësim të aftësive dixhitale dhe
  dixhitalizim të përshpejtuar dhe përdorim të teknologjive të zgjuara në rajonin tonë.

  Qeverisja

  Ekonomitë e vendeve të rajonit kanë pranuar se zbatimi i suksesshëm i tregut të përbashkët do të kërkojë një qeverisje solide me linja të qarta komunikimi dhe monitorim të rregullt të progresit të reformave. Struktura institucionale
  së pari, autoritetet shtetërore të vendeve janë angazhuar për emërimin e një koordinatori për secilën ekonomi që do të ndjekë zbatimin e Planit të Veprimit.

  Parimi i “gjithëpërfshirjes” duhet të promovohet në të gjitha strukturat e përfshira në zbatimin e planit të veprimit për integrimin rajonal.
  Zbatimi i një axhende gjithëpërfshirëse do të kërkojë një partneritet të fortë midis autoriteteve të vendeve, sektorit privat, organizatave ndërkombëtare dhe donatorëve.

  Plani i veprimit

  Lehtësimi i tregtisë së lirë në mallra

  -Fillimi i negociatave mbi Protokollin Shtesë mbi Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të CEFTA-s. Afati 2017

  -Miratimi i Protokollit Shtesë mbi Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të CEFTA-s. Afati 2019, përgjegjëse palët e CEFTA-s.

  -Sigurimi i hyrjes në fuqi të Protokollit Shtesë mbi Zgjidhjen e Kontesteve të CEFTA-s. Afati 2019-2020, palët e CEFTA-s.

  -Angazhimi i dialogut të Sektorit Publiko-Privat për një Monitorim më të Mirë të Zbatimit të CEFTA-s (Veprim i vazhdueshëm). Afati 2017, palët e CEFTA-s.

  -Miratimi i Rregullave për Njohjet e Ndërsjella. Afati 2018. Komiteti i Përbashkët i CEFTA-s.

  – Fillimi i zbatimit të programeve të njohjes reciproke (Dokumentet Kufitare), aty ku është e aplikueshme, dhe Programi i Autorizuar i Operatorëve Ekonomikë. Afati 2020.

  – Ndërlidhjet e sistemeve të IT për shkëmbimin e të dhënave ndërmjet Agjencive në të gjitha nivelet. Afati 2017-2018, organet e CEFTA-s.

  -Sigurimi i alokimit të burimeve të mjaftueshme financiare për infrastrukturën e brendshme. Afati 2018-2020.

  -Kontrollet e përbashkëta kufitare, kontrollet me një ndalesë. Afati 2018-2019.

  – Miratimi dhe zbatimi i Strategjisë Rajonale për menaxhimin e përbashkët të rrezikut. One-stop shop, për ndarjen dhe kontrollin e kufijve. Afati 2019-2020.

  -Zhvillimi i një kornize për bashkëpunim të ndërsjellë midis autoriteteve të mbikëqyrjes së tregut. Afati 2018-2019.

  -Marrëveshje për njohje të ndërsjellë të zinxhirit të furnizimit të mallrave sipas rregullave të BE. Afati 2018-2019.

  – Fillimi i aplikimit të kompensimeve të plota dhe të detyrimeve në CEFTA. Afati 2019.

  -Bashkëpunimi Administrativ ndërmjet Autoritetit të Konkurrencës dhe Autoriteteve Monitoruese të Ndihmës Shtetërore. Afati 2019-2020.

  – Eliminimi i praktikave diskriminuese në tregjet e prokurimeve publike. Afati 2017-2018.

  – Lehtësimi i tregtisë së lirë në shërbime. Zhvillimi i një mekanizmi të qëndrueshëm për monitorimin e tregtisë në politikat e shërbimeve, përfshirë shqyrtimin e legjislacionit dhe hartimin e projekteve dhe krijimin e një mekanizmi efektiv për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Afati 2017-2019.

  -Krijimi dhe mirëmbajtja e platformës për politikat e transparencës rajonale, duke shfaqur kanale të shërbimeve të komunikimit për sektorin privat. Afati 2018-2023.

  -Shqyrtimi i angazhimeve të ndërmarra në sektorët e joliberalizuar me qëllim të thellimit të hapjes së tregut në këta sektorë. Afati 2022-2023.

  -Vlerësimi i Ndikimit të Marrëveshjes mbi Tregtinë e Mëtejshme dhe Rritjen e Investimeve, GVC, Tregu i Punës 2020.

  – Identifikimi i barrierave rregullatore që pengojnë tregtinë. Propozim për bashkëpunim më të ngushtë midis organeve rregullatore në sektorët dhe politikat me interes të ndërsjellë. Afati 2017-2018.

  – Shqyrtimi i rregullt i çdo problemi të rregullimit të brendshëm në tregti dhe shërbime. Afati 2018-2019.

  – Zhvillimi i disiplinave të nevojshme në sektorë të veçantë për të siguruar që kërkesat dhe procedurat e kualifikimit teknik, standardet dhe kërkesat e licencimit nuk pengojnë në mënyrë të panevojshme ofrimin e shërbimeve në të gjithë rajonin. Afati 2020 – 2023.

  -Fillimi i dialogut për çështjet rregullatore në tregti elektronike. Nisja e dialogut rajonal mbi rregulloret, çështjet në tregtinë elektronike. Afati 2018-2023.
  – Vlerësoni nevojën për veprim rajonal për të siguruar cilësi të lartë të mallrave dhe kosto të arsyeshme për shërbimet. Afati 2018-2023

  – Vendosja e njohjes së certifikatave me nënshkrim elektronik mbi tregtinë në shërbime. Afati 2018-2023

  Investimet

  – Zhvillimi dhe krijimi i axhendës rajonale të reformës së investimeve 2018

  -Zbatimi dhe monitorimi i reformave të investimeve sipas axhendës së reformës së vendosur rajonale të investimeve 2018-2020

  -Nxitja e rajonit WB6 si një destinacion unik investimi 2018-2020

  -Diversifikimi i sistemeve financiare për të rritur investimet 2018-2020

  – Krijimi i dialogut rajonal dhe shkëmbimit të njohurive për zhvillimin e strategjive të rritjes së zgjuar bazuar në përvojën e BE-së dhe mbështetja e zhvillimit të strategjive të specializimit të zgjuar dhe strategjive të inovacionit në BB6 për të siguruar investime strategjike strukturore dhe për të ndërtuar përparësi konkurruese. Pjesëmarrje aktive të biznesit dhe hulumtimit dhe inovacionet e komuniteteve, të angazhohen me qasjet e rritjes së mençur të zgjerimit në BE, sidomos platformat e specializimit të zgjuar. Në vijim.

  Lëvizshmëria

  -Heqja e pengesave për angazhimin e ekspertëve. 2019-2020

  -Heqja e pengesave për njohjen e kualifikimeve profesionale 2017-2020

  -Heqja e pengesave për njohjen e kualifikimeve akademike 2020

  -Ngritja e zhvillimit të infrastrukturës dixhitale dhe lidhjes rajonale, duke krijuar një fushë të barabartë për zhvillimin e rrjeteve dhe shërbimeve dixhitale 2017-2020

  Integrimi dixhital

  -Ngritja e zhvillimit të infrastrukturës dixhitale dhe lidhjes rajonale, duke krijuar një fushë loje të barabartë për rrjetet dixhitale dhe shërbimet. Afati 2017-2020

  -Harmonizimi i politikës së spektrit për të siguruar disponueshmërinë në kohë të rrjeteve të standardizuara 5G. Në vijim

  -Koordinon politikat e roamingut drejt një zone ekonomike pa pagesë roaming. Në vijim

  -Rritja e Sigurisë Kibernetike, Shërbimeve të Besimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave. Në vijim

  -Zhvillimi dhe forcimi i furnizimit të aftësive dixhitale. Afati 2018-2020.
  -Nxitja e marrjes së teknologjive të zgjuara dhe përshpejtimin e dixhitalizimit. Afati 2017-2018.

  -Sigurimi i burimeve njerëzore dhe financiare të nevojshme për zbatimin e Planit të Veprimit. Afati 2017.