Apply Now – WB6 CIF Permanent Secretariat

  445

  Apply Now – WB6 CIF Permanent Secretariat

  The closing date for the submission of applications is 22 November 2017 at 24.00 (CET). Late applications will not be accepted.

   

   

  The Western Balkans Chambers Investment Forum (WBCIF) has opened its Secretariat in Trieste, in the margin of the WB6 Summit.

  WB CIF represents the voice of over 350,000 companies from the region, mostly small and medium-sized enterprises. The platform serves the purpose of intensifying inter-chamber cooperation in view of fostering business linkages within the region and beyond.

  The establishment of a Secretariat of the WBCIF will allow the organization to increase significantly its operational capacities, including:

  • serving as the voice of the business community of the region, advocating its positions in public-private dialogue with national authorities;
  • providing services to SMEs to facilitate their access to finance, access to market (particularly within the region) and increasing their business skills;
  • Monitoring, on behalf of the private sector of the region, the implementation of the Action Plan, adopted today in Trieste, towards the establishment of the Regional Economic Area.

   

  The Secretariat will operate as the key contact, informative and development point for all activities, projects and initiatives within the Berlin process with the predominant development dimension for the WB6 economies.

  More information on WB CIF you can find on www.wb6cif.eu

  WB CIF is seeking to recruit a Secretary General, Deputy Secretary General and Project Expert.

  If you are interested in working in WB6 CIF, we kindly request you to send us your CV and cover letter in English to info@wb6cif.eu.

   

  The application deadline is Wednesday, 22 November 2017.

  On the links below you can find more information about this positions.

  WB CIF- DEPUTY SECRETARY GENERAL

  WB CIF- SECRETARY GENERAL

  WB CIF- PROJECT EXPERT

   

   

   

  Apliko tani- Sekretariati i përhershëm i WB6 CIF

   

  Afati i fundit  për të aplikuar është 22 nëntor 2017, ora 00.00. Pas këtij afati, nuk do të pranohet asnjë aplikim.

   

   

  Forumi i Investimeve të Dhomave të Ballkanit Perëndimor (WBCIF) ka hapur Sekretariatin e tij në Trieste. Ky Forum përfaqëson zërin e më shumë se 350.000 bizneseve nga rajoni, kryesisht bizneset e vogla dhe ato mesatare. Platforma ka për qëllim itensifikimin e bashkëpunimit midis Dhomave të Tregtisë, në funksion të nxitjes së lidhjeve të biznesit brenda dhe jashtë rajonit.

   

  Themelimi i Sekretariatit të WB CIF do ti japi mundësi organizatave të rrisin ndjeshëm kapacitetin e tyre operacional, duke:

  • Shërbyer si zëri i komunitetit të bizneseve në rajon, duke mbështetur pozicionet e tij në dialogun publik-privat me autoritetet kombëtare;

   

  • Duke i ofruar SME-ve shërbime për të thjeshtuar aksesin e tyre në financë, aksesin në treg (veçanërisht brenda rajonit), duke rritur aftësinë e tyre të biznesit

   

  • Duke monitoruar, në emër të sektorit privat në rajon, implementimin e Planit të Veprimit, të adaptuar në Trieste, në drejtim të themelimit të Zonës Ekonomike Rajonale.

   

  Sekretariati do të shërbejë si pikë kontakti, informacioni dhe zhvillimi për të gjitha aktivitetet, projektet dhe iniciativat në kuadër të Procesit të Berlinit, për zhvillimin e ekonomive të WB6.

  Më shumë informacione për WB CIF mund të gjeni në: www.wb6cif.eu

   

  WB CIF është duke kërkuar të rekrutojë një Sekretar të Përgjithshëm, një Zëvendës Sekretar të Përgjithshëm dhe një  Ekspert Projektesh.

  Nëse jeni të interesuar të punoni në WB6 CIF,jeni të lutur të dërgoni CV tuaj dhe një letër interesi në gjuhën angleze në adresën: info@wb6cif.eu.

   

   

  Afati i fundit i aplikimit është e mërkurë, data 22 nëntor.

   

  Klikoni në linqet e mëposhtme për të mësuar më tepër rreth pozicioneve

  WB CIF- DEPUTY SECRETARY GENERAL

  WB CIF- SECRETARY GENERAL

  WB CIF- PROJECT EXPERT