Përcillen vendimet e Këshillit të Ministrave

  455

  Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë ju përcjell Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr.276, datë 06.04.2020 “Për miratimin e kontratës me objekt “Blerje materiale mjekësore në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19”,

  si edhe

  Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.277, datë 06.04.2020 “Për miratimin e garancisë shtetërore të huas me bankat e nivelit të dytë për pagat e tregtarëve ose shoqërive tregtare, aktiviteti i të cilave është prekur nga vendimet e Këshillit të Ministrave, në kuadër të menaxhimit të situatës së krijuar nga COVID-19, si edhe për përcaktimin e kushteve e të kritereve të marrëveshjes së garancisë dhe marrëveshjes së mirëkuptimit”

  Për më shumë info na kontaktoni në adresën info@uccial.al

  FZ-2020-60.pdf