142

  Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë ju informon se në kuadër të nxitjes dhe rritjes së bashkëpunimit ekonomik mes Shqipërisë dhe Republikës Çeke, Ambasadori i RSH në Ceki, z. Riza Poda zhvilloi një takim me Drejtorin e Përgjithshëm të Bankës Çeke të Export-importit, z. Karel Bures, ku u diskutua lidhur me mundësinë e finacimit nga kjo bankë të importeve të teknologjisë çeke nga kompani shqiptare, si dhe gjetja e rrugëve dhe mundësive që kjo bankë te financojë/mbështesë bizneset shqiptare, të interesuara të importojnë teknologji çeke për ngritjen dhe zgjerimin e aktivitetit të tyre ekonomik.

   

  Sipas Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës Çeke të Export-Importit, banka që ai drejton parimisht mund të kreditojë dhe është e gatshme të kreditojë deri në 85% të importeve të linjave përpunuese çeke nga biznesi shqiptar, me një afat shlyerje 10 vjeçar dhe përqindje interesi 3.5%, terma që dhe mund te negociohen, me kusht garanci shtetërore.

   

  Kompanitë shqiptare të interesuara për teknologjinë çeke dhe financim nga kjo bankë duhet të shprehin interesin konkret për linjat dhe teknologjinë përkatëse të kompanive prodhuese çeke, mundësitë e tyre të financimit dhe atë që në gjuhën e bankave quhet “export insurance”. Pas kësaj Banka e Export-Importit, sipas procedurave standardeve, bën studimin e vet/analizën e riskut dhe më pas informon kompaninë e interesuar shqiptare për kredinë që mund të ofrojë për financimin e eksportit të teknologjisë çeke në Shqipëri dhe kushtet përkatëse.

   

  Banka Çeke e Eksport-Importit mund të kreditojë direkt bizneset shqiptare në marrëveshje me Ministrinë Financave të Shqipërisë dhe ministrinë tjetër të linjës që mbulon atë lloj biznesi, psh të Bujqësisë, ose përmes një marrëveshjeje mes dy shteteve.

   

   

   

   

   177

   Këshilli Kombëtar i të Drejtës së Autorit në mbledhjen e tij të fundit, miratoi metodologjinë dhe masën e tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv.

   Për herë të parë, Shqipëria tashmë renditet mes vendeve europiane që adaptojnë një sistem transparent dhe që e aplikojnë këtë sistem tarifor në mënyrë të drejtë dhe të standartizuar me praktikat ndërkombëtare. Ky sistem i miratuar tashmë i shërben së pari shpërblimit të drejtë dhe të merituar të autorëve, interpretuesve/ekzekutuesve dhe prodhuesve të fonogramit në vendin tonë dhe jashtë saj, por gjithashtu dhe klimës së biznesit dhe të drejtës së tyre legjitime për të paguar mbi produktin intelektual që përdorin, në mënyrë të ndershme.

   Ky vendim miratohet në zbatim të reformës në fushën e të drejtës së autorit të ndërmarrë nga Ministria e Kulturës vitet e fundit. Administrimi kolektiv i të drejtave të krijuesve ka gjeneruar prej shumë e shumë vitesh problematika dhe konflike të panumërta mes biznesit, subjekteve përdorues të produktit artistik dhe komunitetit të krijuesve.
   Procesi i miratimit të kësaj metodologjie, gjatë gjithë procesit të hartimit të saj është konsultuar me të gjitha grupet e interesit, ekspertet e WIPO-s dhe aktorëve ndërkombëtarë të industrive krijuese duke dhënë secili kontributin e tij të vlefshëm në interesin më të mirë të të gjithë palëve të interesuara.
   Reforma e nisur në fushën e të drejtës së autorit ka nisur me miratimin e kuadrit të ri ligjor, akteteve nënligjore rregulluese të zbatim të tij, Strategjisë Kombëtare për të Drejtat e Pronësisë Intelektuale 2016-2020, konstituimit të Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit (KKDA), Vendimi i masës së tarifave etj. Të gjitha këto hapa në jetësimin e reformës së plotë në të drejtën e autorit tashmë janë një realitet që do të sjellë frytet e veta në rregullimin e tregut intelektual, normalizimit të raporteve tejet konfliktuale mes krijuesve dhe biznesit si dhe përmbushjen e detyrimeve që i lindin palës shqiptare gjatë procesit të integrimit europian ne kuadër të Marrëveshjes së Asociim-Stabilizimit.
   Tarifat janë transparente, konkurruese për subjektet, jo arbitrare, çka ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në formalizmin e tregut duke siguruar në këtë mënyrë konkurencë të lirë dhe duke i dhënë fund abuzimeve dhe problematikave të mbartura ndër vite, si rezultat i abuzimit me këto tarifa, por dhe duke nxitur subjektet e ndryshme përdorues për të paguar në mënyrë të rregullt AAK-të.
   Në këtë mënyrë sistemi funksionon në mënyrë të drejtë, subjektet përdorues paguajnë aq sa përdorin, artistët shpërblehen për kontributin e tyre.
   Procesi i hartimit të metodologjisë së tarifave u është referuar praktikave më të mira ekzistuese në Europë duke i vendosur ato me kuadrin e aplikueshëm ligjor, rrethanat ekonomike dhe kulturore të vendit tonë dhe qëllimi i saj është të përmirësojë situatën e pagueshmërisë, të rritë bazën kontributore, dhe përdorueshmërisë së tarifave të mbledhura nga AAK-të përmes aplikimit të tarifave bilaterisht të pranuara dhe lehtësisht të aplikueshme / të zbatueshme, duke i dhënë fund abuzimeve dhe gangrenës së krijuar ndër vite tek subjektet përdorues.
   Prioritet i kësaj metodologjie ka qenë që këto tarifa të miratura të ishin të thjeshta, të kuptueshme dhe të zbatueshme nga të gjithë subjeketet përdorues të pronësisë artistike.
   Metodologjia shmang mundësinë e paligjshme që Agjencitë e Administrimit Kolektiv të abuzojnë me fuqinë e tyre të tregut, duke vendosur çmime të paarsyeshme ose të angazhohen në praktika diskriminuese, të tilla si aplikimi i tarifave të ndryshme për përdoruesit e ngjashëm që veprojnë në të njëjtat tregje.
   Aplikimi i deritanishëm ka qënë tejet i kontestuar nga subjektet dhe praktikisht i pa aplikueshëm. Si rezultat i kësaj është trashëguar një realitet abuzues, viktimizues për të gjitha palët në këtë proces.
   Tashmë me këtë sistem tarifor vendoset ekuilibri i munguar mes palëve duke i dhënë fund abuzimeve në tregun e produktit artistik.
   Më poshtë shkarkoni vendimin e miratuar të KKDA-së:

   http://www.kultura.gov.al/files/userfiles/Vendim_i_KKDA.pdf

    186

    Në ambientet e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes u zhvillua një takim me përfaqësues të InfoCamere, që është një Konsortium i Dhomave të Tregtisë Italiane. Të pranishëm në këtë takim ishin përfaqësues nga MZHETTS dhe institucionet e saj të varësisë, përfaqësues nga institucione të tjera shtetërore, kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, znj. Ines Muçostepa, si dhe përfaqësues të tjerë të biznesit. Qëllimi i këtij takimi ishte ndarja e eksperiencave mes dy vendeve në drejtim të reduktimit të barrierave administrative dhe përmirësimit të klimës së biznesit, si dhe diskutimi mbi mundësitë konkrete të bashkëpunimit në kuadër të projekteve të përbashkëta me institucionet publike të Shqipërisë. Përfaqësuesit e MZHEETS vlerësuan se ky takim është një mundësi e mirë për shkëmbimin e eksperiencave të lehtësimin e jetës së biznesit dhe forcimit të bashkëpunimit në këtë kuadër. Drejtoresha e Përgjithshme e Zhvillimit Ekonomik në MZHETTS, znj. Mirela Muça përmendi disa nga arritjet pozitive të Shqipërisë në drejtim të përmirësimit të klimës së biznesit, përmirësime që janë konstatuar edhe nga raportet e ndryshme ndërkombëtare, si raporti i Bankës Botërore “Doing Business 2017” apo dhe Raporti i Konkurrueshmërisë Globale 2016-2017, duke theksuar se ende ka shumë për të bërë në këtë drejtim. Menaxheri i Përgjithshëm  i InfoCamere, Z. Paolo Ghezzi bëri një prezantim lidhur me eksperiencën italiane të klimës së jetës së biznesit. Prezantimi u fokusua në regjistrin e ndërmarrjeve italiane, “registroimprese.it”, një platformë elektronike që menaxhohet nga Infocamere, me informacion të certifikuar mbi kompanitë e biznesit,  autoritete publike apo profesionistë. Takimi u zhvillua në formën e një bashkëbisedimi, ku pjesëmarrësit u njohën me mënyrën se funksionon sistemi i regjistrimit të biznesit në dy vendet tona, lehtësitë e ndryshme që ofrohen për sipërmarrjen dhe mbi bashkëpunimin në të ardhmen mes autoriteteve përgjegjëse për biznesin dhe lehtësimit të klimës së tij.

     189

     Komiteti Kombëtar i Lehtësimit të Tregtisë, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, organizoi një sesion të përbashkët informues mbi dispozitat e reja të Kodit Doganor. Në këtë sesion ishin të pranishëm përfaqësues të Dhomës Kombëtare të Tregtisë dhe Industrisë, Shoqata e Agjentëve Doganorë, Ambasada Gjermane, përfaqësues të Biznesit etj.

     Përgjatë këtij takimi, përfaqësuesit e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave informuan mbi zhvillimet më të fundit ligjore të përcjella nga hyrja në fuqi e Kodit Doganor. Ky takim mundësoi një dialog midis institucioneve qeveritare dhe biznesit për tu njohur më nga afër me ndryshimet e reja ligjore, por edhe për tu përcjellë problematika e deritanishme. Përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave sqaruan se Kodi i ri Doganor përafron më tej procedurat doganore evropiane.

     Gjithashtu, u sqaruan disa koncepte si Operatori Ekonomik i Autorizuar, procedurat e zhdoganimit lokal, deklarimi i thjeshtuar, trajtimi tarifor favorizues, magazinimi doganor dhe ai i përkohshëm etj.

     Përgjatë takimit u ngrit shqetësimi se biznesi nuk ka kapacitete të ndjekë zhvillimet e vazhdueshme të legjislacionit doganor. Për këtë qëllim do të përgatitet një kalendar sesionesh informuese mbi procedurat e Kodit të ri Doganor, nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nëpërmjet Komitetit Kombëtar të Lehtësimit të Tregtisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, Agjencive Doganore dhe biznesit, sipas nevojave të tyre. Takime të tilla do të zhvillohen në muajt në vijim.

     E pranishme në këtë takim ishte edhe Sekretarja e Përgjithshme e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj.Majlinda Manushi

      197

      Ambasada e Kinës në Shqipëri zhvilloi të martën një pritje në Hotel Tirana Internacional me rastin e 90-vjetorit të themelimit të Ushtrisë Çlirimtare Popullore të Kinës, ku morën pjesë, ambasadorja Jiang Yu dhe i gjithë stafi i ambasadës.

      Kjo është pritja më e madhe që ambasada kineze ka organizuar vitet e fundit me rastin e Ditës së Themelimit të Ushtrisë. Në këtë pritje ishin të pranishëm afro 350 të ftuar, përfshirë zv.ministrin e Mbrojtjes Petro Koçi, sekretarin e përgjitshëm të Shtabit të Përgjithshëm, gjeneral brigade Tonin Marku, komandanti i Forcës Tokësore gjeneral brigade Nazmi Cahani,komandanti i Forcës Detare, gjeneralmajor Ylber Dogjani, komandanti i Forcës Ajrore, gjeneral brigade Vladimir Avdiaj, komandanti i Gardës së Republikës, gjeneral brigade Gramoz Sako, personalitete të tjera të palës ushtarake, të qeverisë e të Parlamentit, miq të qarqeve të ndryshme, përfaqësues të trupit diplomatik në Shqipëri si dhe përfaqësues të kompanive kineze dhe të emigrantëve kinezë në Shqipëri.

      Në fjalimin e tij, atasheu ushtarak i Kinës Liu Xingjiang vuri në dukje se në bazë të zhvillimit 90-vjeçar, Ushtria Çlirimtare Popullore e Kinës u fuqizua nga një forcë e vetme tokësore në një ushtri komplekse me integrimin e forcave tokësore, detare, ajrore, të raketave dhe të trupave të mbështetjes strategjike, duke u bërë një forcë shumë e rëndësishme për mbrotjen e stabilitetit rajonal dhe të paqes botërore. Pavarësisht se sa e fuqishme do të jetë Ushtria Çlirimtare Popullore të Kinës, ajo nuk do të ndryshojë politikën e mbrojtjes të pavarur dhe paqësore, që ka ndjekur me vendosmëri, do të vijojë të marrë pjesë aktivisht në misionet paqeruajtëse dhe anti-terroriste nën kornizën e OKB-së dhe nuk do të ndryshojë përpjekjet për bashkëpunimin e barabartë me ushtritë e vendeve të ndryshme. Liu tha se ushtria kineze është e gatshme të thellojë më tej marrëdhëniet midis dy ushtrive dhe të zhvillojë bashkëpunimin në paqeruajtjen, në luftën kundër terrorizmit, në misionet e shpëtimit dhe në fusha të tjera, në bazë të respektit reciprok, të barazisë dhe me leverdi reciproke. Ndërkohë, ambasada e Kinës në Shqipëri do të vazhdojë të nxitë bashkëpunimin e palës policore midis dy vendeve dhe të zgjerojë fushat e bashkëpunimit në kornizën e nismës “Një brez, një rrugë”.

      kina 2

       

      Të ftuarit vlerësuan çarmatimin e trupave kineze prej 300 mijë vetash, për thellimin e reformës në ushtrinë kineze dhe për sukseset e mëdha në modernizimin e vendit. Ata vlerësuan përpjekjet e ushtrisë kineze në mbrojtjen e paqes dhe stabilitetit botëror, në pjesëmarrjen aktive në veprimet paqeruajtëse dhe në shoqërimin oqeanik. Ata uruan konsolidim dhe zhvillim të vazhdueshëm të marrëdhënieve midis dy vendeve. Në pritje u transmetua dhe filmi promovues “Ushtria kineze sot”, që pasqyron sukseset e ndërtimit dhe të reformës së ushtrisë kineze.

      Në kuadrin e kësaj feste, u lëshuan edhe fishekzjarrë me duartrokitje të vazhdueshme nga të ftuarit, gjë që tërhoqi vëmendjen e shumë qytetarëve.

      Në këtë aktivitet ishin pjesëmarrëse edhe Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj.Ines Muçostepa, si dhe Znj.Uarda Llazi.

       

       270

       Samiti i Triestes është një event shumë i rëndësishëm edhe për vendin tonë, pasi sot pritet të zyrtarizohet edhe themelimi i “Sekretariatit të Forumit të Investimeve të Dhomave të Ballkanit Perëndimor”.

        

       Forumi i Investimeve të Dhomave të Ballkanit Perëndimor, shkurt WB6 CIF, u krijua si një organizëm, anëtar të së cilës janë :

       Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë

       Dhoma e Tregtisë dhe e Industrisë së Serbisë

       Dhoma Ekonomike e Malit të Zi

       Dhoma e Huaj e Tregtisë e Bosnjës dhe e Hercegovinës

       Dhoma e Tregtisë së Kosovës

       Dhoma Ekonomike e Maqedonisë

       Dhoma Ekonomike e Kroacisë

       Dhoma e Tregtisë dhe e Industrisë së Sllovenisë.

       Sekretariati, iniciativë e WB6 CIF, pritet të përmirësojë akoma edhe më tepër statusin e WB6 CIF, duke rritur akoma edhe më tepër kapacitetin e anëtarëve pjesë të saj, për të përfaqësuar akoma edhe më tepër interesat e sipërmarrjes dhe komuniteteve të biznesit, do të japi mundësinë për të patur një koordinim më të mirë midis Dhomave të Tregtisë, si dhe do të japi kontributin e saj në procesin e anëtarësimit në BE.

       Pjesëmarrja e vendit tonë në WB6 CIF, do ti japi mundësi sipërmarrjes tonë të jetë e përfaqësuar edhe në rajon, duke i dhënë asaj mundësinë për t’u forcuar dhe zhvilluar edhe më tepër.

       Sekretariati i WB6 CIF do të ketë selinë e saj në Trieste, pranë Dhomës së Tregtisë Venezia Giulia.

       Në këtë event kaq të rëndësishëm, Shqipëria përfaqësohet nga Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj.Ines Muçostepa.

        

       trieste ines 1

        

        

        176

        “Nuk mund të ketë një sukses të vërtet në procesin e integrimit në BE, pa i përgatitur më parë edhe në terma ekonomik, vendet dhe rajonin, të cilët synojnë anëtarësimin”, kështu u shpreh Komisioneri i zgjerimit të BE, në fjalën e tij në ceremoninë e hapjes së Samitit të katërt të Ballkanit, që këtë vit mbahet në Trieste.

         

        trieste 2

        Samiti ka bërë bashkë personalitetet më të njohura jo vetëm të politikës, por edhe personalitete të njohura të sipërmarrjes dhe botës së biznesit.

        Të pranishëm në këtë Samit nuk janë vetëm Kryeministrat dhe Ministrat e Ekonomisë dhe të Transportit të vendeve të Ballkanit, por edhe homologët e tyre nga 6 shtete anëtare të Bashkimit Evropian, si Austria, Kroacia, Franca, Gjermania, Italia dhe Sllovenia.

        Një vëmendje të veçantë do ti kushtohet edhe “Forumit të Biznesit”, i cili do të strukturohet në formën e një seance plenare, e cila do të përfshijë edhe një tryezë të dedikuar për instrumentet financiare.

        Në pasdite është parashikuar të organizohen takime bilaterale midis kompanive dhe institucioneve nga gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor dhe pjesëmarrëve italian.

        Të pranishëm në këtë Samit, janë Kryeministri i Shqipërisë, Z.Edi Rama, Ministrja e Zhvillimit  Ekonomik,Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Znj.Milva Ekonomi, si dhe Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj.Ines Muçostepa

         

        trieste milva

         

         

         

         197

         Inspektime të planifikuara, të njoftuara dhe të informuara për dokumentacionin që do t’u kontrollohet bizneseve.

         Inspektori i Përgjithshëm, Shkëlqim Hajdari, u shpreh gjatë një takimi konsultativ me komunitetin e biznesit, se 75% e kontrolleve do të jenë  të planifikuara dhe njoftimi i sipërmarrjes që do të kontrollohet do të bëhet 3 ditë para.

         Ndërkohë gjithë procesi i kontrollit do të jetë online, çka do të ulë abuzivizmin dhe korrupsionin në këtë proces.

         “Listat dixhitale dhe kartat dixhitale të të gjithë inspektorëve të Republikës së Shqipërisë, sipas inspektoriateve shtetërore, pranë biznesit. Kemi dërguar të gjithë check-listat, që do të thotë se çdo inspektoriat shtetëror që vjen tani e tutje për të bërë një inspektim, do ta bëjë atë inspektim mbi bazën e disa dokumentave standarde të formalizuara dhe mbi bazën e check-listave, për të garantuar që çdo biznes të kontrollohet në mënyrë të barabartë”, tha Hajdari.

         Kryetarja e Unionit të Dhomave të Tregtisë, Ines Mucostepa, kërkoi në emër të biznesit që inspektorët të jenë më bashkëpunues me sipërmarrjen.

         “Është e rëndësishme që apelimi të jetë pikërisht pranë Inspektoriatit Qendror, në mënyrë që edhe në rast abuzimi të jetë ky sportel, ku të gjitha sipërmarrjet të mund të depozitojnë ankesat e tyre lidhur me abuzime dhe raste të ndryshme. Ne si sipërmarrje, duke dëgjuar platformën që ju sot informuat, praktikisht do ta mbështesim këtë iniciativë. E konsiderojmë vërtetë shumë të rëndësishme. Transparenca e inspektimit ne e dimë që do të krijojë një klimë të mirë biznesi, do të ndihmojë formalizimin e ekonomisë, konkurrencën e ndershme mes sipërmarrjes dhe do të ndihmojë patjetër në eliminimin e korrupsionit. Por, në të njëjtën kohë, ashtu siç do t’ju mbështesim, patjetër do të jemi edhe shumë të vëmendshëm për të mbikëqyrur gjithë këtë proces”, u shpreh Mucostepa.

          

          259

          Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë pati sot një takim me Ambasadoren e Kinës, Znj.Jiang Yu.

          Takimi, i cili erdhi pas ftesës së vet Ambasadores, u zhvillua në ambientet e Ambasadës Popullore të Republikës së Kinës në Shqipëri dhe u përqëndrua në forcimin e marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve.

          Shkëlqesia e saj, Znj. Jiang Yu vlerësoi Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë si një institucion që përfaqëson në mënyrën më të mirë bizneset shqiptare, ndaj prej saj konsiderohet e nevojshme krijimi i marrëdhënieve midis Ambasadës dhe këtij institucioni, si një urë lidhëse edhe për bizneset e të dyja vendeve.

          Nga ana tjetër, Znj.Muçostepa shprehu se Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë është gjithmonë i gatshëm të japi kontributin e saj në forcimin e kësaj marrëdhënieje, duke e konsideruar takimin e sotëm, vetëm si hapin e parë.

           

          ambasada kineze 2

          Shkëlqesia e saj, Znj.Yu, u shpreh se bizneset kineze janë të interesuar përgjithësisht në tre sektorë: infrastrukturë, energjitikë dhe në fasoneri.

          Ajo nuk harroi të përmendte edhe panairet e rëndësishme të biznesit që do të zhvillohen në Kinë, ku mirëpret bizneset shqiptare, si dhe ftoi Znj.Muçostepa të qendronte në stendën e Ambasadës Kineze, për të promovuar sipërmarrjen kineze, në panairin Klik Ekspo Group që do të zhvillohet në Tiranë, ftesë që Znj.Muçostepa e pranoi me kënaqësi.

           1104

           Konferenca për shtyp datë 13/06/2017

           Kërkesë drejtuar partive politike

            

           U zhvillua sot, në ambientet e Hotel Xheko Imperial, konferenca e radhës e Forumit të Dhomave të Tregtisë dhe Shoqatave të sipërmarrjes. E pranishëm në këtë konferencë ishte Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj.Ines Muçostepa, Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, Z.Nikolin Jaka, Kryetari i Biznes Albania, Z.Luan Bregasi, kryetarë të tjerë të shoqatave, si dhe përfaqësues të medias, të cilët e transmetuan live konferencën.

            

           Forumi i  Dhomave të Tregtisë dhe Shoqatave të Sipërmarrjes, pas konsultimit të vazhdueshëm me të gjithë organizatat e biznesit, prej disa muajsh ka ndjekur me vëmendje zhvillimet politike në vend, si dhe platformat ekonomike të të gjithë spektrit politik në fushatën elektorale.

           Në respektim të plotë të rolit që ka sipërmarrja private në zhvillimin e ekonomisë shqiptare dhe të detyrimit për ta përfaqësuar denjësisht atë në marrëdhënie me politikën dhe qeverinëe, ekspertët e këtij forumi kanë përgatitur një platformë për tja paraqitur forcave politike, me qëllim që të merret në konsideratë dhe të përfshihet në programin e tyre elektoral për pjesën ekonomike.

           Platforma e propozuar nga Forumi i  Dhomave të Tregtisë dhe Shoqatave të Sipërmarrjes ka si synim zhvillimin ekonomik të qendrueshëm, i cili mbështetet në identifikimin dhe analizën e kapaciteteve, potencialeve dhe burimet që ofron vendi ynë.

           Konferenca u hap nga Znj.Ines Muçostepa dhe fjalën e saj mund ta lexoni më poshtë:

           Të nderuar përfaqësues të sipërmarrjes,

           Të nderuar përfaqësues të mediave

           Kjo është tryeza e katërt e organizuar nga Forumi i Dhomave të Tregtisë dhe Shoqatave të Sipërmarrjes,  në përbërje të të cilit janë të angazhuar përfaqësusesit më në zë të sipërmarrjes private në vendin tonë, duke u kthyer tashmë në një traditë të rëndësishme e të konsoliduar.

           Do të doja të kujtoja temat e rëndësishme për të cilat ky Forum është mbledhur dhe ka dalë me propozime konkrete, si ato lidhur me procedurat tatimore, implementimin e reformës në drejtësi dhe mbështetjen e vendimit të marrë nga qeveria shqiptare, lidhur me uljen e TVSH në turizëm.

           Forumi i Dhomave të Tregtisë dhe Shoqatave të Sipërmarrjes, prej disa muajsh ka ndjekur me vëmendje zhvillimet politike në vend, si dhe platformat ekonomike të paraqituara nga forcat politike në fushatën elektorale.

           Në respektim të plotë të rolit që ka sipërmarrja private në zhvillimin e ekonomisë shqiptare dhe të detyrimit për ta përfaqësuar denjësisht atë në marrëdhënie me politikën dhe qeverinë, ekspertët e këtij forumi,  pasi konsultuan te gjitha propozimet e paraqitura nga anetaret kanë përgatitur një platformë, ku jane perfshire disa prioritete per zhvillimin ekonomik, qe do t’ju paraqitet forcave politike po sot, me qëllim që të merret në konsideratë dhe të përfshihet në programin e tyre elektoral për pjesën ekonomike.

           Platforma e propozuar nga Forumi i  Dhomave të Tregtisë dhe Shoqatave të Sipërmarrjes ka si synim zhvillimin ekonomik të qendrueshëm, i cili mbështetet në identifikimin dhe analizën e kapaciteteve, potencialeve dhe burimet që ofron vendi ynë.

            


           forumi pic 1

           Projekte

           806
           Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania, Foreign Trade, Chamber of Bosnia and Herzegovina, Croatian Chambers of Economy, Economic Chamber of (former...