255

  Plani i integrimit rajonal tashmë ka në zbatim një axhendë të strukturuar për promovimin e mëtejshëm të integrimit tregtar, futjen e një hapësire rajonale dinamike për investime, lehtësimin e lëvizshmërisë rajonale dhe duke krijuar një axhendë dixhitale të integrimit.
  Themelet për një integrim më të afërt ekonomik rajonal në Ballkanin Perëndimor tashmë janë. Procesi i anëtarësimit në BE ka ndihmuar në harmonizimin më të madh midis ekonomive në përputhje me sistemet e tyre ligjore dhe institucionale në ato në BE.

  Europa Juglindore 2020 si dhe korniza e konvergjencës për pranimin në BE u prezantua me objektiva të përbashkët rajonalë; tarifat dhe kuotat për tregtinë në prodhimet industriale dhe bujqësore janë eliminuar dhe janë bërë përparime në lehtësimin e tregtisë dhe negociatat mbi tregtinë e shërbimeve në kontekstin e CEFTA. Pesë janë drejtimet kryesore mbi të cilat vendet e rajonit kanë rënë dakord të njësojnë politikat dhe veprimet.

  Tregtia

  Zhvillimi i Zonës Ekonomike Rajonale parasheh zbatimin e ndërhyrjeve dhe veprimeve të gjera në katër vitet e ardhshme.
  Politika tregtare e zbatuar nga Autoritetet CEFTA siguroi një nivel të konsiderueshëm të hapjes së tregtisë. Tregtia e mallrave është liberalizuar. Paralelisht, gjatë negociatave të Protokollit shtesë është arritur liberalizimi i konsiderueshëm i tregtisë në shërbime.

  Sekretariati CEFTA do të vazhdojë të monitorojë masat jo tarifore (NTMS) mbi rajonin. Për këtë do të përgatitet një raport me baza vjetore që do të ketë në fokus evidentimin e pengesave tregtare. Raporti në veçanti do të pasqyrojë pengesat aktuale me të cilat ballafaqohen kompanitë dhe shkeljet në rregullat e lojës. Palët CEFTA duhet të sigurojnë monitorim sistematik të marrëveshjeve në tregtinë e mallrave dhe pengesat në tregtinë e shërbimeve, për të cilat Forumi i Investimeve të Dhomës së Ballkanit Perëndimor do të kontribuojë.

  Palët angazhohen më tej për të thelluar bashkëpunimin në fushat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, lehtësimin e tregtisë, liberalizimin e tregtisë në shërbime, tregtinë elektronike, lëvizjen e njerëzve të kualifikuar, krijimin e një mjedisi tërheqës rajonal për investime. Baza ligjore përcaktohet në Marrëveshjen CEFTA dhe nga instrumentet që rrjedhin nga Protokollet Shtesë mbi Lehtësimin e Tregtisë dhe Tregtinë.

  Investimet

  Harmonizimi më i madh rajonal i politikave të investimeve gjeneron një potencial të madh. Gjashtë ekonomitë, përmes zhvillimit të investimeve rajonale, sipas planit të hartuar për këtë qëllim kanë rënë dakord për heqjen e barrierave ndaj investimeve rajonale duke ofruar mundësi për të ekonomitë e shkallës. Bizneset e larmishme gjeografikisht krijojnë mundësi më efikase për alokimin e burimeve brenda një tregu rajonal, duke nxitur kështu integrimin e kompanive nga rajoni në zinxhirët e vlerave ndërkombëtare.

  Vendet janë të angazhuar për të hartuar dhe për të zbatuar një axhendë rajonale të reformës së investimeve që do të çojë në një harmonizim më të madh të politikave rajonale të investimeve të harmonizuara me standardet e BE-së dhe ndërkombëtare dhe praktikat më të mira dhe do të ofrojë mundësi të reja për sektorin privat.
  Axhenda e reformës rajonale e investimeve synon që rajoni të bëhet atraktiv për bizneset e huaja.
  Së fundmi, ekonomitë e Ballkanit do të zhvillojnë një platformë të përbashkët për investime.

  Lëvizshmëria

  Në një ekonomi gjithnjë e më globale, shkalla në të cilën formohen kanalet e lëvizjes së punonjësve me kualifikim të lartë është një çështje me rëndësi të madhe. Për këtë qëllim, Axhenda e Mobilitetit ka për qëllim heqjen e pengesave për mobilitetin e profesionistëve, përmes njohjes reciproke rajonale të kualifikimeve profesionale në sektorët me interes të përbashkët (mjekët, stomatologët, arkitektët dhe inxhinierët civilë); largimin e pengesave për lëvizjen e fuqisë punëtore të kualifikuar, në veçanti përmes standardeve të përbashkëta dhe procedurat për njohjen automatike të kualifikimeve të kualifikuara akademike.
  Axhenda e Mobilitetit duhet të mbështetet nga bashkëpunimi i zgjeruar midis shkencës dhe teknologjisë. Hapa praktikë, të tilla si heqja e vizave, do të kontribuojnë në arritjen e objektivit të Axhendës së Mobilitetit.

  Integrimi dixhital

  Transformimi dixhital po ndryshon mënyrën se si ne komunikojmë, punojmë, mësojmë dhe jetojmë. Përdorimi i teknologjive digjitale mundet të gjenerojnë përfitime të rëndësishme në aspektin e shpejtësisë, efikasitetit dhe transparencës përtej kufijve shumë sektorë të ndryshëm. Axhenda dixhitale WB6 ka për qëllim të zhbllokojë ekonominë dixhitale duke integruar rajonin në tregun dixhital paneuropian. Kjo kërkon strategji të dixhitalizimit në të ardhmen, një mjedis rregullator të përditësuar, infrastrukturë të përmirësuar të brezit të gjerë dhe qasje dixhitale shkrim e këndim.

  Sipas Axhendës Dixhitale, WB6 do të mbështesë një qasje rajonale për të nxitur bashkëpunimin ndërqeveritar në çështjet digjitale dhe të lehtësojë integrimin brenda Tregut Unik Dixhital Europian. Për këtë qëllim, axhenda dixhitale synon: infrastrukturën dixhitale dhe zhvillimin dhe përmirësimin e lidhjeve rajonale, politikat e roamingut, mbrojtjen e të dhënave; bashkëpunim në politikat që stimulojnë ekonominë e të dhënave; përmirësim të aftësive dixhitale dhe
  dixhitalizim të përshpejtuar dhe përdorim të teknologjive të zgjuara në rajonin tonë.

  Qeverisja

  Ekonomitë e vendeve të rajonit kanë pranuar se zbatimi i suksesshëm i tregut të përbashkët do të kërkojë një qeverisje solide me linja të qarta komunikimi dhe monitorim të rregullt të progresit të reformave. Struktura institucionale
  së pari, autoritetet shtetërore të vendeve janë angazhuar për emërimin e një koordinatori për secilën ekonomi që do të ndjekë zbatimin e Planit të Veprimit.

  Parimi i “gjithëpërfshirjes” duhet të promovohet në të gjitha strukturat e përfshira në zbatimin e planit të veprimit për integrimin rajonal.
  Zbatimi i një axhende gjithëpërfshirëse do të kërkojë një partneritet të fortë midis autoriteteve të vendeve, sektorit privat, organizatave ndërkombëtare dhe donatorëve.

  Plani i veprimit

  Lehtësimi i tregtisë së lirë në mallra

  -Fillimi i negociatave mbi Protokollin Shtesë mbi Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të CEFTA-s. Afati 2017

  -Miratimi i Protokollit Shtesë mbi Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të CEFTA-s. Afati 2019, përgjegjëse palët e CEFTA-s.

  -Sigurimi i hyrjes në fuqi të Protokollit Shtesë mbi Zgjidhjen e Kontesteve të CEFTA-s. Afati 2019-2020, palët e CEFTA-s.

  -Angazhimi i dialogut të Sektorit Publiko-Privat për një Monitorim më të Mirë të Zbatimit të CEFTA-s (Veprim i vazhdueshëm). Afati 2017, palët e CEFTA-s.

  -Miratimi i Rregullave për Njohjet e Ndërsjella. Afati 2018. Komiteti i Përbashkët i CEFTA-s.

  – Fillimi i zbatimit të programeve të njohjes reciproke (Dokumentet Kufitare), aty ku është e aplikueshme, dhe Programi i Autorizuar i Operatorëve Ekonomikë. Afati 2020.

  – Ndërlidhjet e sistemeve të IT për shkëmbimin e të dhënave ndërmjet Agjencive në të gjitha nivelet. Afati 2017-2018, organet e CEFTA-s.

  -Sigurimi i alokimit të burimeve të mjaftueshme financiare për infrastrukturën e brendshme. Afati 2018-2020.

  -Kontrollet e përbashkëta kufitare, kontrollet me një ndalesë. Afati 2018-2019.

  – Miratimi dhe zbatimi i Strategjisë Rajonale për menaxhimin e përbashkët të rrezikut. One-stop shop, për ndarjen dhe kontrollin e kufijve. Afati 2019-2020.

  -Zhvillimi i një kornize për bashkëpunim të ndërsjellë midis autoriteteve të mbikëqyrjes së tregut. Afati 2018-2019.

  -Marrëveshje për njohje të ndërsjellë të zinxhirit të furnizimit të mallrave sipas rregullave të BE. Afati 2018-2019.

  – Fillimi i aplikimit të kompensimeve të plota dhe të detyrimeve në CEFTA. Afati 2019.

  -Bashkëpunimi Administrativ ndërmjet Autoritetit të Konkurrencës dhe Autoriteteve Monitoruese të Ndihmës Shtetërore. Afati 2019-2020.

  – Eliminimi i praktikave diskriminuese në tregjet e prokurimeve publike. Afati 2017-2018.

  – Lehtësimi i tregtisë së lirë në shërbime. Zhvillimi i një mekanizmi të qëndrueshëm për monitorimin e tregtisë në politikat e shërbimeve, përfshirë shqyrtimin e legjislacionit dhe hartimin e projekteve dhe krijimin e një mekanizmi efektiv për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Afati 2017-2019.

  -Krijimi dhe mirëmbajtja e platformës për politikat e transparencës rajonale, duke shfaqur kanale të shërbimeve të komunikimit për sektorin privat. Afati 2018-2023.

  -Shqyrtimi i angazhimeve të ndërmarra në sektorët e joliberalizuar me qëllim të thellimit të hapjes së tregut në këta sektorë. Afati 2022-2023.

  -Vlerësimi i Ndikimit të Marrëveshjes mbi Tregtinë e Mëtejshme dhe Rritjen e Investimeve, GVC, Tregu i Punës 2020.

  – Identifikimi i barrierave rregullatore që pengojnë tregtinë. Propozim për bashkëpunim më të ngushtë midis organeve rregullatore në sektorët dhe politikat me interes të ndërsjellë. Afati 2017-2018.

  – Shqyrtimi i rregullt i çdo problemi të rregullimit të brendshëm në tregti dhe shërbime. Afati 2018-2019.

  – Zhvillimi i disiplinave të nevojshme në sektorë të veçantë për të siguruar që kërkesat dhe procedurat e kualifikimit teknik, standardet dhe kërkesat e licencimit nuk pengojnë në mënyrë të panevojshme ofrimin e shërbimeve në të gjithë rajonin. Afati 2020 – 2023.

  -Fillimi i dialogut për çështjet rregullatore në tregti elektronike. Nisja e dialogut rajonal mbi rregulloret, çështjet në tregtinë elektronike. Afati 2018-2023.
  – Vlerësoni nevojën për veprim rajonal për të siguruar cilësi të lartë të mallrave dhe kosto të arsyeshme për shërbimet. Afati 2018-2023

  – Vendosja e njohjes së certifikatave me nënshkrim elektronik mbi tregtinë në shërbime. Afati 2018-2023

  Investimet

  – Zhvillimi dhe krijimi i axhendës rajonale të reformës së investimeve 2018

  -Zbatimi dhe monitorimi i reformave të investimeve sipas axhendës së reformës së vendosur rajonale të investimeve 2018-2020

  -Nxitja e rajonit WB6 si një destinacion unik investimi 2018-2020

  -Diversifikimi i sistemeve financiare për të rritur investimet 2018-2020

  – Krijimi i dialogut rajonal dhe shkëmbimit të njohurive për zhvillimin e strategjive të rritjes së zgjuar bazuar në përvojën e BE-së dhe mbështetja e zhvillimit të strategjive të specializimit të zgjuar dhe strategjive të inovacionit në BB6 për të siguruar investime strategjike strukturore dhe për të ndërtuar përparësi konkurruese. Pjesëmarrje aktive të biznesit dhe hulumtimit dhe inovacionet e komuniteteve, të angazhohen me qasjet e rritjes së mençur të zgjerimit në BE, sidomos platformat e specializimit të zgjuar. Në vijim.

  Lëvizshmëria

  -Heqja e pengesave për angazhimin e ekspertëve. 2019-2020

  -Heqja e pengesave për njohjen e kualifikimeve profesionale 2017-2020

  -Heqja e pengesave për njohjen e kualifikimeve akademike 2020

  -Ngritja e zhvillimit të infrastrukturës dixhitale dhe lidhjes rajonale, duke krijuar një fushë të barabartë për zhvillimin e rrjeteve dhe shërbimeve dixhitale 2017-2020

  Integrimi dixhital

  -Ngritja e zhvillimit të infrastrukturës dixhitale dhe lidhjes rajonale, duke krijuar një fushë loje të barabartë për rrjetet dixhitale dhe shërbimet. Afati 2017-2020

  -Harmonizimi i politikës së spektrit për të siguruar disponueshmërinë në kohë të rrjeteve të standardizuara 5G. Në vijim

  -Koordinon politikat e roamingut drejt një zone ekonomike pa pagesë roaming. Në vijim

  -Rritja e Sigurisë Kibernetike, Shërbimeve të Besimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave. Në vijim

  -Zhvillimi dhe forcimi i furnizimit të aftësive dixhitale. Afati 2018-2020.
  -Nxitja e marrjes së teknologjive të zgjuara dhe përshpejtimin e dixhitalizimit. Afati 2017-2018.

  -Sigurimi i burimeve njerëzore dhe financiare të nevojshme për zbatimin e Planit të Veprimit. Afati 2017.

   

   364

   Sipërmarrësi puljez Sergio Fontana është zgjedhur president i Confindustria Albania, shoqëria që përfaqëson ndërmarrjet italiane që operojnë në vendin tonë.

   Duke nisur nga dita e sotme, Fontana do të përfaqësojë kërkesat e rreth 50 kompanive italiane të regjistruara në këtë shoqatë, si Coca-Cola, Intesa San Paolo, Maccaferri, Essegei, Sol dhe të tjera.

   “Detyra ime do të jetë të bëhemi një pikë referimi për sipërmarrjet italiane që duan të bëjnë biznes në Shqipëri. Do të ndihmojë sipërmarrësit të shfrytëzojnë mundësitë e mëdha që bumi ekonomik shqiptar ofron”, u shpreh Fontana.

   Sipas tij, vendi ynë tashmë ka një tjetër ofertë për bizneset italiane, krahas krahut më të lirë të punës.

   “Shqipëria nuk përfaqëson më tashmë një mundësi të thjesht për t’u delokalizuar me prodhim me kosto të ulër, por është një treg i vertëtë për shitjen e shumë produkteve made in Italy”, shpjegoi ai.

   Biznesmeni 50 vjeçar, Sergio Fontana, operon në vendin tonë përmes kompanive të tij në fushën e produkteve farmaceutike, kozmetike dhe shërbimeve.

   Në 7 muajt e parë të vitit 2017, shkëmbimet tregtare mes Shqipërisë dhe Italisë u rritën me 6.1%, ndërsa lëvizjet e shtetasve italianë në vend janë rritur me 56.5%.

    249

    Në zbatim të Urdhërit të Kryeministrit Nr.80 datë 12.05.2016 “Për ngritjen e Grupit Ndërinstitucional për Koordinimin e Politikës Tregtare dhe Lehtësimin e Tregtisë” pranë Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes është krijuar  Komiteti Kombëtar i Lehtësimit të Tregtisë.

    Kjo strukturë e re e krijuar edhe në përputhje me detyrimet ndërkombëtare që rrjedhin nga Marrëveshja më e fundit e OBT mbi Lehtësimin e  Tregtisë, ka ndihmuar më tej komunitetin e biznesit në minimizimin e barrierave tregtare që ekzistojnë kryesisht me vëndet anëtare në BE dhe CEFTA.

    Nga ana tjetër kjo strukturë ka shërbyer si një platformë dialogimi midis qeverisë, biznesit dhe donatorëve, duke mundësuar në këtë mënyrë kanalizimin e duhur të ndihmës dhe zgjidhjes së problemeve të komunitetit të biznesit në kohë reale.

    Ky komitet ka zhvilluar përkatësisht tre mbledhje dhe sekretariati teknik i kësaj strukture ka mundësuar realizimin e detyrave të dala nga këto takime.

    Në këtë kuadër, një iniciativë shumë e rëndësishme e kësaj strukture drejtuar nga Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes është patjetër edhe aspekti informues mbi zhvillimet më të fundit ligjore dhe administrative për komunitetin e eksportuesëve shqiptarë. Për këtë qëllim me mbështetjen e USAID dhe ekspertizën e Institutit të Politikave Publike dhe Private (IP3) është hartuar faqja e internetit të këtij Komiteti. Në këtë kuadër dëshirojmë të informojmë të gjithë eskportuesit shqiptarë dhe jo vetëm, mbi mundësinë e re që qeveria shqiptare i ka krijuar mbarë komunitetit të biznesit. Faqja mund të aksesohet në linkun www.tregtia.gov.al

     300

     Në datë 14 korrik, Ministria e Agrikulturës së Kroacisë adaptoi një rregullore të re, sipas së cilës, vendet të cilat nuk I përkasin Bashkimit Europian, do të kenë një rritje përsa I përket taksës së eksportit në Kroaci.

     Kështu, sipas rregullores së re, vendet të cilat nuk i përkasin Bashkimit Europian, për çdo eksport në vendin Kroat, do ti duhet të paguajnë 2000 kuna ( rreth 270 euro), vlerë kjo e cila krahasuar me taksën e mëparshme të eksportit është 22 herë më e lartë.

     Adaptimi i kësaj rregulloreje të re prek drejtpërdrejtë edhe sipërmarrësit shqiptarë, ndaj WB6 CIF (Forumi i Investimeve të Dhomave të Ballkanit Perëndimor), pjesë e së cilës është Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, i është drejtuar Komisionit Europian nëpërmjet një letre të përbashkët, ku kërkohet të merret në konsideratë fakti se ky ndryshim në taksën e eksportit do të pengojë tregtinë e lirë, duke shkaktuar dëmtime serioze edhe në ekonominë e këtyre vendeve.

      252

      Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë ju informon se në kuadër të nxitjes dhe rritjes së bashkëpunimit ekonomik mes Shqipërisë dhe Republikës Çeke, Ambasadori i RSH në Ceki, z. Riza Poda zhvilloi një takim me Drejtorin e Përgjithshëm të Bankës Çeke të Export-importit, z. Karel Bures, ku u diskutua lidhur me mundësinë e finacimit nga kjo bankë të importeve të teknologjisë çeke nga kompani shqiptare, si dhe gjetja e rrugëve dhe mundësive që kjo bankë te financojë/mbështesë bizneset shqiptare, të interesuara të importojnë teknologji çeke për ngritjen dhe zgjerimin e aktivitetit të tyre ekonomik.

       

      Sipas Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës Çeke të Export-Importit, banka që ai drejton parimisht mund të kreditojë dhe është e gatshme të kreditojë deri në 85% të importeve të linjave përpunuese çeke nga biznesi shqiptar, me një afat shlyerje 10 vjeçar dhe përqindje interesi 3.5%, terma që dhe mund te negociohen, me kusht garanci shtetërore.

       

      Kompanitë shqiptare të interesuara për teknologjinë çeke dhe financim nga kjo bankë duhet të shprehin interesin konkret për linjat dhe teknologjinë përkatëse të kompanive prodhuese çeke, mundësitë e tyre të financimit dhe atë që në gjuhën e bankave quhet “export insurance”. Pas kësaj Banka e Export-Importit, sipas procedurave standardeve, bën studimin e vet/analizën e riskut dhe më pas informon kompaninë e interesuar shqiptare për kredinë që mund të ofrojë për financimin e eksportit të teknologjisë çeke në Shqipëri dhe kushtet përkatëse.

       

      Banka Çeke e Eksport-Importit mund të kreditojë direkt bizneset shqiptare në marrëveshje me Ministrinë Financave të Shqipërisë dhe ministrinë tjetër të linjës që mbulon atë lloj biznesi, psh të Bujqësisë, ose përmes një marrëveshjeje mes dy shteteve.

       

       

       

       

       308

       Këshilli Kombëtar i të Drejtës së Autorit në mbledhjen e tij të fundit, miratoi metodologjinë dhe masën e tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv.

       Për herë të parë, Shqipëria tashmë renditet mes vendeve europiane që adaptojnë një sistem transparent dhe që e aplikojnë këtë sistem tarifor në mënyrë të drejtë dhe të standartizuar me praktikat ndërkombëtare. Ky sistem i miratuar tashmë i shërben së pari shpërblimit të drejtë dhe të merituar të autorëve, interpretuesve/ekzekutuesve dhe prodhuesve të fonogramit në vendin tonë dhe jashtë saj, por gjithashtu dhe klimës së biznesit dhe të drejtës së tyre legjitime për të paguar mbi produktin intelektual që përdorin, në mënyrë të ndershme.

       Ky vendim miratohet në zbatim të reformës në fushën e të drejtës së autorit të ndërmarrë nga Ministria e Kulturës vitet e fundit. Administrimi kolektiv i të drejtave të krijuesve ka gjeneruar prej shumë e shumë vitesh problematika dhe konflike të panumërta mes biznesit, subjekteve përdorues të produktit artistik dhe komunitetit të krijuesve.
       Procesi i miratimit të kësaj metodologjie, gjatë gjithë procesit të hartimit të saj është konsultuar me të gjitha grupet e interesit, ekspertet e WIPO-s dhe aktorëve ndërkombëtarë të industrive krijuese duke dhënë secili kontributin e tij të vlefshëm në interesin më të mirë të të gjithë palëve të interesuara.
       Reforma e nisur në fushën e të drejtës së autorit ka nisur me miratimin e kuadrit të ri ligjor, akteteve nënligjore rregulluese të zbatim të tij, Strategjisë Kombëtare për të Drejtat e Pronësisë Intelektuale 2016-2020, konstituimit të Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit (KKDA), Vendimi i masës së tarifave etj. Të gjitha këto hapa në jetësimin e reformës së plotë në të drejtën e autorit tashmë janë një realitet që do të sjellë frytet e veta në rregullimin e tregut intelektual, normalizimit të raporteve tejet konfliktuale mes krijuesve dhe biznesit si dhe përmbushjen e detyrimeve që i lindin palës shqiptare gjatë procesit të integrimit europian ne kuadër të Marrëveshjes së Asociim-Stabilizimit.
       Tarifat janë transparente, konkurruese për subjektet, jo arbitrare, çka ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në formalizmin e tregut duke siguruar në këtë mënyrë konkurencë të lirë dhe duke i dhënë fund abuzimeve dhe problematikave të mbartura ndër vite, si rezultat i abuzimit me këto tarifa, por dhe duke nxitur subjektet e ndryshme përdorues për të paguar në mënyrë të rregullt AAK-të.
       Në këtë mënyrë sistemi funksionon në mënyrë të drejtë, subjektet përdorues paguajnë aq sa përdorin, artistët shpërblehen për kontributin e tyre.
       Procesi i hartimit të metodologjisë së tarifave u është referuar praktikave më të mira ekzistuese në Europë duke i vendosur ato me kuadrin e aplikueshëm ligjor, rrethanat ekonomike dhe kulturore të vendit tonë dhe qëllimi i saj është të përmirësojë situatën e pagueshmërisë, të rritë bazën kontributore, dhe përdorueshmërisë së tarifave të mbledhura nga AAK-të përmes aplikimit të tarifave bilaterisht të pranuara dhe lehtësisht të aplikueshme / të zbatueshme, duke i dhënë fund abuzimeve dhe gangrenës së krijuar ndër vite tek subjektet përdorues.
       Prioritet i kësaj metodologjie ka qenë që këto tarifa të miratura të ishin të thjeshta, të kuptueshme dhe të zbatueshme nga të gjithë subjeketet përdorues të pronësisë artistike.
       Metodologjia shmang mundësinë e paligjshme që Agjencitë e Administrimit Kolektiv të abuzojnë me fuqinë e tyre të tregut, duke vendosur çmime të paarsyeshme ose të angazhohen në praktika diskriminuese, të tilla si aplikimi i tarifave të ndryshme për përdoruesit e ngjashëm që veprojnë në të njëjtat tregje.
       Aplikimi i deritanishëm ka qënë tejet i kontestuar nga subjektet dhe praktikisht i pa aplikueshëm. Si rezultat i kësaj është trashëguar një realitet abuzues, viktimizues për të gjitha palët në këtë proces.
       Tashmë me këtë sistem tarifor vendoset ekuilibri i munguar mes palëve duke i dhënë fund abuzimeve në tregun e produktit artistik.
       Më poshtë shkarkoni vendimin e miratuar të KKDA-së:

       http://www.kultura.gov.al/files/userfiles/Vendim_i_KKDA.pdf

        295

        Në ambientet e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes u zhvillua një takim me përfaqësues të InfoCamere, që është një Konsortium i Dhomave të Tregtisë Italiane. Të pranishëm në këtë takim ishin përfaqësues nga MZHETTS dhe institucionet e saj të varësisë, përfaqësues nga institucione të tjera shtetërore, kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, znj. Ines Muçostepa, si dhe përfaqësues të tjerë të biznesit. Qëllimi i këtij takimi ishte ndarja e eksperiencave mes dy vendeve në drejtim të reduktimit të barrierave administrative dhe përmirësimit të klimës së biznesit, si dhe diskutimi mbi mundësitë konkrete të bashkëpunimit në kuadër të projekteve të përbashkëta me institucionet publike të Shqipërisë. Përfaqësuesit e MZHEETS vlerësuan se ky takim është një mundësi e mirë për shkëmbimin e eksperiencave të lehtësimin e jetës së biznesit dhe forcimit të bashkëpunimit në këtë kuadër. Drejtoresha e Përgjithshme e Zhvillimit Ekonomik në MZHETTS, znj. Mirela Muça përmendi disa nga arritjet pozitive të Shqipërisë në drejtim të përmirësimit të klimës së biznesit, përmirësime që janë konstatuar edhe nga raportet e ndryshme ndërkombëtare, si raporti i Bankës Botërore “Doing Business 2017” apo dhe Raporti i Konkurrueshmërisë Globale 2016-2017, duke theksuar se ende ka shumë për të bërë në këtë drejtim. Menaxheri i Përgjithshëm  i InfoCamere, Z. Paolo Ghezzi bëri një prezantim lidhur me eksperiencën italiane të klimës së jetës së biznesit. Prezantimi u fokusua në regjistrin e ndërmarrjeve italiane, “registroimprese.it”, një platformë elektronike që menaxhohet nga Infocamere, me informacion të certifikuar mbi kompanitë e biznesit,  autoritete publike apo profesionistë. Takimi u zhvillua në formën e një bashkëbisedimi, ku pjesëmarrësit u njohën me mënyrën se funksionon sistemi i regjistrimit të biznesit në dy vendet tona, lehtësitë e ndryshme që ofrohen për sipërmarrjen dhe mbi bashkëpunimin në të ardhmen mes autoriteteve përgjegjëse për biznesin dhe lehtësimit të klimës së tij.

         289

         Komiteti Kombëtar i Lehtësimit të Tregtisë, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, organizoi një sesion të përbashkët informues mbi dispozitat e reja të Kodit Doganor. Në këtë sesion ishin të pranishëm përfaqësues të Dhomës Kombëtare të Tregtisë dhe Industrisë, Shoqata e Agjentëve Doganorë, Ambasada Gjermane, përfaqësues të Biznesit etj.

         Përgjatë këtij takimi, përfaqësuesit e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave informuan mbi zhvillimet më të fundit ligjore të përcjella nga hyrja në fuqi e Kodit Doganor. Ky takim mundësoi një dialog midis institucioneve qeveritare dhe biznesit për tu njohur më nga afër me ndryshimet e reja ligjore, por edhe për tu përcjellë problematika e deritanishme. Përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave sqaruan se Kodi i ri Doganor përafron më tej procedurat doganore evropiane.

         Gjithashtu, u sqaruan disa koncepte si Operatori Ekonomik i Autorizuar, procedurat e zhdoganimit lokal, deklarimi i thjeshtuar, trajtimi tarifor favorizues, magazinimi doganor dhe ai i përkohshëm etj.

         Përgjatë takimit u ngrit shqetësimi se biznesi nuk ka kapacitete të ndjekë zhvillimet e vazhdueshme të legjislacionit doganor. Për këtë qëllim do të përgatitet një kalendar sesionesh informuese mbi procedurat e Kodit të ri Doganor, nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nëpërmjet Komitetit Kombëtar të Lehtësimit të Tregtisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, Agjencive Doganore dhe biznesit, sipas nevojave të tyre. Takime të tilla do të zhvillohen në muajt në vijim.

         E pranishme në këtë takim ishte edhe Sekretarja e Përgjithshme e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj.Majlinda Manushi

          356

          Ambasada e Kinës në Shqipëri zhvilloi të martën një pritje në Hotel Tirana Internacional me rastin e 90-vjetorit të themelimit të Ushtrisë Çlirimtare Popullore të Kinës, ku morën pjesë, ambasadorja Jiang Yu dhe i gjithë stafi i ambasadës.

          Kjo është pritja më e madhe që ambasada kineze ka organizuar vitet e fundit me rastin e Ditës së Themelimit të Ushtrisë. Në këtë pritje ishin të pranishëm afro 350 të ftuar, përfshirë zv.ministrin e Mbrojtjes Petro Koçi, sekretarin e përgjitshëm të Shtabit të Përgjithshëm, gjeneral brigade Tonin Marku, komandanti i Forcës Tokësore gjeneral brigade Nazmi Cahani,komandanti i Forcës Detare, gjeneralmajor Ylber Dogjani, komandanti i Forcës Ajrore, gjeneral brigade Vladimir Avdiaj, komandanti i Gardës së Republikës, gjeneral brigade Gramoz Sako, personalitete të tjera të palës ushtarake, të qeverisë e të Parlamentit, miq të qarqeve të ndryshme, përfaqësues të trupit diplomatik në Shqipëri si dhe përfaqësues të kompanive kineze dhe të emigrantëve kinezë në Shqipëri.

          Në fjalimin e tij, atasheu ushtarak i Kinës Liu Xingjiang vuri në dukje se në bazë të zhvillimit 90-vjeçar, Ushtria Çlirimtare Popullore e Kinës u fuqizua nga një forcë e vetme tokësore në një ushtri komplekse me integrimin e forcave tokësore, detare, ajrore, të raketave dhe të trupave të mbështetjes strategjike, duke u bërë një forcë shumë e rëndësishme për mbrotjen e stabilitetit rajonal dhe të paqes botërore. Pavarësisht se sa e fuqishme do të jetë Ushtria Çlirimtare Popullore të Kinës, ajo nuk do të ndryshojë politikën e mbrojtjes të pavarur dhe paqësore, që ka ndjekur me vendosmëri, do të vijojë të marrë pjesë aktivisht në misionet paqeruajtëse dhe anti-terroriste nën kornizën e OKB-së dhe nuk do të ndryshojë përpjekjet për bashkëpunimin e barabartë me ushtritë e vendeve të ndryshme. Liu tha se ushtria kineze është e gatshme të thellojë më tej marrëdhëniet midis dy ushtrive dhe të zhvillojë bashkëpunimin në paqeruajtjen, në luftën kundër terrorizmit, në misionet e shpëtimit dhe në fusha të tjera, në bazë të respektit reciprok, të barazisë dhe me leverdi reciproke. Ndërkohë, ambasada e Kinës në Shqipëri do të vazhdojë të nxitë bashkëpunimin e palës policore midis dy vendeve dhe të zgjerojë fushat e bashkëpunimit në kornizën e nismës “Një brez, një rrugë”.

          kina 2

           

          Të ftuarit vlerësuan çarmatimin e trupave kineze prej 300 mijë vetash, për thellimin e reformës në ushtrinë kineze dhe për sukseset e mëdha në modernizimin e vendit. Ata vlerësuan përpjekjet e ushtrisë kineze në mbrojtjen e paqes dhe stabilitetit botëror, në pjesëmarrjen aktive në veprimet paqeruajtëse dhe në shoqërimin oqeanik. Ata uruan konsolidim dhe zhvillim të vazhdueshëm të marrëdhënieve midis dy vendeve. Në pritje u transmetua dhe filmi promovues “Ushtria kineze sot”, që pasqyron sukseset e ndërtimit dhe të reformës së ushtrisë kineze.

          Në kuadrin e kësaj feste, u lëshuan edhe fishekzjarrë me duartrokitje të vazhdueshme nga të ftuarit, gjë që tërhoqi vëmendjen e shumë qytetarëve.

          Në këtë aktivitet ishin pjesëmarrëse edhe Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj.Ines Muçostepa, si dhe Znj.Uarda Llazi.

           

           400

           Samiti i Triestes është një event shumë i rëndësishëm edhe për vendin tonë, pasi sot pritet të zyrtarizohet edhe themelimi i “Sekretariatit të Forumit të Investimeve të Dhomave të Ballkanit Perëndimor”.

            

           Forumi i Investimeve të Dhomave të Ballkanit Perëndimor, shkurt WB6 CIF, u krijua si një organizëm, anëtar të së cilës janë :

           Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë

           Dhoma e Tregtisë dhe e Industrisë së Serbisë

           Dhoma Ekonomike e Malit të Zi

           Dhoma e Huaj e Tregtisë e Bosnjës dhe e Hercegovinës

           Dhoma e Tregtisë së Kosovës

           Dhoma Ekonomike e Maqedonisë

           Dhoma Ekonomike e Kroacisë

           Dhoma e Tregtisë dhe e Industrisë së Sllovenisë.

           Sekretariati, iniciativë e WB6 CIF, pritet të përmirësojë akoma edhe më tepër statusin e WB6 CIF, duke rritur akoma edhe më tepër kapacitetin e anëtarëve pjesë të saj, për të përfaqësuar akoma edhe më tepër interesat e sipërmarrjes dhe komuniteteve të biznesit, do të japi mundësinë për të patur një koordinim më të mirë midis Dhomave të Tregtisë, si dhe do të japi kontributin e saj në procesin e anëtarësimit në BE.

           Pjesëmarrja e vendit tonë në WB6 CIF, do ti japi mundësi sipërmarrjes tonë të jetë e përfaqësuar edhe në rajon, duke i dhënë asaj mundësinë për t’u forcuar dhe zhvilluar edhe më tepër.

           Sekretariati i WB6 CIF do të ketë selinë e saj në Trieste, pranë Dhomës së Tregtisë Venezia Giulia.

           Në këtë event kaq të rëndësishëm, Shqipëria përfaqësohet nga Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj.Ines Muçostepa.

            

           trieste ines 1

            

            

           Projekte

           1005
           Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania, Foreign Trade, Chamber of Bosnia and Herzegovina, Croatian Chambers of Economy, Economic Chamber of (former...