2208

  Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania, Foreign Trade, Chamber of Bosnia and Herzegovina, Croatian Chambers of Economy, Economic Chamber of (former Yugoslav Republic of) Macedonia, Chambers of Economy of Montenegro, Chamber of Commerce and Industry of Serbia, and their local branches.

  Partner Project – Capacity building for Chambers of Commerce and Industry of Western Balkan. It was 2 years project (2004-2006). We have been partner in this project and we were involved in; organizing seminars in topics that were interest for our business community, consulting through a survey our business about the role of the chamber and how it can be improved, and partnership scheme.

   2174

   ITAC (Innovation Technology for Adriatic Competitiveness)-  “Support for cross-border SMEs and their consortium for innovation, industrial and commercial collaboration services”, aims to reinforce the role of Chambers of Commerce in the Adriatic Region to support innovation in small and medium enterprises (SMEs) as part of a  “networked” initiative on a transnational scale, particularly aimed at the mechanics, textiles, agrifood, and marine industries/network. It will encourage the meeting of businesses’ supply and demand for innovation through the support of Public Research Institutes. The final recipients of the project are: Chambers of Commerce/Regional Unions, SMEs, trade associations, local institutions, research bodies etc.

   SUMMARY

   The project started in some Albanian companies from fisheries and food sectors. The consulting was provided in five basic steps, briefly described below.

   The following key actions, throughout the design process:

   • Training of technical staff and local managers  too, provided by joint Italian -Albanian and Italian companies, or Italian companies that have invested directly in Albania, in order to introduce in the company means to strengthen the quality  and safety of food;
   • Pilot certifications of Albanian companies or Italian -Albanian companies in food industry, especially in fish sector;
   • Organizing  cooperation in manufacturing and commercial initiatives, aiming to promote in Italy the  supply of agricultural products and foods  from Albania;
   • Support different type of of business, based in the European cooperative model, driven by the Italian demand for concrete supply from  Albania ;
   • Promoting the Italian machinery and technology, facilitate the establishment of  joint Italian-Albanian companies  and Italian direct investments.

    2235

    Main Goal:

    SME in Southeast Europe will benefit from the options offered by the CEFTA agreement to increase income and employment opportunities in the region.

    Project Goal:

    The Chambers of the CEFTA countries are qualified for an active role in implementing the CEFTA agreement especially regarding promotion of SME.

     

    Results

    Result 1:

    Know-how and management of the partner Chambers are strengthened regarding their role in implementing CEFTA.

    Result 2:

    The project partners offer to the SME sustainable services and are thus strengthening the competitiveness of the SME when using the chances of the CEFTA agreement.

    Result 3:

    The project partners act as competent representatives of the economy in the political dialogue to implement CEFTA.

    Result 4:

    The project partners have established a systematic and regular exchange of know-how and execute activities jointly.

     2063

     Koordinimi i Politikave Kërkimore me Vendet e Ballkanit Perëndimor

     Vendet e Ballkanit Perëndimor INCO-NET rrisin integrimin e Vendeve të Ballkanit Perëndimor (WBC) në  Zonën e Kërkimit Evropian (ERA). Kjo iniciativë është mbështetur nga Komisioni Evropian nëpërmjet Programit Kuadër 7 (FP 7) për Kërkimin dhe Zhvillimin Teknologjik.

     Çështja e zgjerimit në drejtimin të të ashtëquajturave vende të Ballkanit Perëndimor është një çështje me prioritet të lartë në axhendën politike të Bashkimit Evropian.

     Vendet e Ballkanit Perëndimor INCO-NET po asistohen në zhvillimin e marrëdhënieve midis BE dhe WBC-se në fushën e shkencës dhe teknologjisë (S&T). Përgjatë një periudhe prej 6 vjetësh (2008-2013), projekti mbështet Platformën Drejtuese në Kërkim për vendet e Ballkanit Perëndimor në lehtësimin e bashkëveprimit midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, vendeve Anëtare të BE-së, shteteve të asociuara në Programin Kuadër për KTZH dhe Komisionit Evropian. Është një organ strategjik i dizenjuar për t’u marrë me çështjet rajonale, multilaterale evropiane të politikave të shkencës dhe teknologjisë dhe me vendet e Ballkanit Perëndimor WBC.

     Objektivat thelbësore të WBC-INCO.NET janë:

     • Të mbështesë  dialogun rajonal në shkencë dhe teknologji (S&T) duke përfituar nga bashkëveprimi me Platformën Drejtuese për Kërkimin në vendet e Ballkanit Perëndimor;
     • Të identifikoje potencialet dhe prioritetet e KTZH-së për të marrë pjesë në FP7  dhe programet e tjera Evropiane në mënyrë transparente dhe kushte metodologjike të forta;
     • Të nxisë pjesëmarrjen e kërkuesve nga rajoni në projektet Evropiane me interes të përbashkët dhe të përfitojnë nga implementimi i  masave për ngritjen e kapaciteteve të bashkërenduar me aktivitetet e rrjetit;
     • Të analizojë barrierat dhe nevojat për inovacion në vendet WBC, të shkëmbeje informacionin dhe praktikat më të mira në politikat e inovacionit dhe të përgatisë një Plan Veprimi për bashkëpunim të mëtejshëm të WBC në fushën e inovacionit;
     • Të vendosë një bashkëpunim më të ngushtë midis kërkimit dhe inovacionit, të forcojë dialogun institucional dhe të mbështesë trajnimin e grupeve të interesit të inovacionit.

     Objektivat do të arrihen në bashkëpunim të ngushtë me Platformën Drejtuese për Kërkim në vendet e Ballkanit Perëndimor. Anëtaret e platformës janë Shtetet Anëtare të BE-se, vendet Kandidate dhe Potenciale për Kandidat, vendet e asociuara ne FP 7 dhe Komisioni Evropian. Takimet zhvillohen 2 herë në vit dhe organizohen nga Presidenca e BE-se ose nga një vend i Ballkanit Perëndimor.

     WBC-INCO.NET mbështet këto takime nga ana logjistike dhe bashkëpunon në ndarjen eficente të punës.

      Projekti implementon aktivitete të tilla si:

     • vendosja e prioriteteve tematike rajonale në Sh&T;
     • analiza e mundësive për aksesin në infrastrukturë, barrierat në bashkëpunim dhe kuadrin bashkëpunues;
     • analiza e nevojave për politikat e inovacionit dhe mbështetjes së tij dhe identifikimi i masave politike për të përmirësuar kuadrin e kushteve për inovacion;
     • organizimi i workshopeve trajnuese dhe grupeve të mësimit (për grupet e interesit të   inovacionit) në vazhdim të aktiviteteve të tjera mbështetëse dhe sesioneve për rritjen e ndërgjegjësimit;
     • Organizimi i Forumit Dialog për Inovacionin dhe krijimi i Grupit të Ekspertëve të Inovacionit për WBC;
     • Mbështetja e Pikave Kombëtarë të Kontaktit dhe Sistemit Informativ për Kërkim dhe Zhvillim;
     • Publikimi i rregullt i broshurave (newsletters), i një gazete dhe informacioni i publikuar në portalin www.wbc-inco.net.

     Si kontribuon?

     • Nëpërmjet portalit wbc-inco.net, broshurave dhe raporteve, WBC-INCO.NET, përfshihet në shkëmbimin e informacionit për politikat e bashkëpunimit S&T me vendet e Ballkanit Perëndimor. Ne jemi të hapur të publikojmë eventet tuaja lidhur me këtë pikë, për profilin e organizatës tuaj dhe të rejave rreth projekteve, si dhe të shpërndajë të rejat dhe dokumentet lidhur me mundësitë e financimit, mundësitë e bashkëpunimit, bursa studimi, çmime, etj. Ne jemi të interesuar për sugjerimet tuaja si të përmirësohen sistemet S&T në rajon; ne do të donim të mësonim rreth praktikave tuaja më të mira për të përmirësuar lidhjet tuaja me komunitetet e kërkimit në rajone të tjera.
     • Aksesi në platformën tonë është falas dhe i hapur për këdo që është i interesuar në aktivitetet tona. Me emrin dhe fjalëkalimin tuaj ju mund të keni akses të lirë në bazën tonë të të dhënave.

     Apply for an account.

     Çdo njeri është i ftuar të përdorë platformën tonë duke dhënë informacionin, p.sh nëpërmjet  e-mail në  office@wbc-inco.net.

     (29 partnere janë pjesëmarrës në konsorcium)

     Midis tyre janë ministri të Sh&T, agjenci dhe partnerë analitike; më shumë informacion mund të gjeni duke klikuar here.

     Koordinator:

     Qendra për Inovacion Social

     ZSI – Austri

      Partnere nga WBC:

     Ministria e Edukimit dhe Shkencës

     MASH – Shqipëri

     Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikes

     METE- Shqipëri

     Trenkwalder CIVET2000

     CIVET Shqipëri

     Ministria e Punëve Civile

     MCA- Bosnje&Herzegovina

     Fondacioni për Arsimin e Larte Shërbimet Universitare Botërore Bosnje&Herzegovina

     SUS BiH – Bosnje&Herzegovina

     Ministria e Shkencës, Arsimit dhe Sporteve

     MZOS – Kroaci

     Ivo Instituti Baze I Shkencave Shoqërore

     Ivo Pilar – Kroaci

     Ministria e Arsimit dhe Shkencës

     MON-MK- Ish Republika e Maqedonisë

     Ministria e Ekonomisë

     MOE -MK – FYRo Macedonia

     Ministria e Arsimit dhe Shkencës

     MPIN – Mali I Zi

     Drejtoria për Zhvillimin e Ndërmarrjeve te Vogla dhe te Mesme

     DDSME – Mali I ZI

     Ministria e Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik

     MSTD – Serbi

     Instituti Mihjlo Pupin

     MPI – Serbi

     Qendra e Arsimit Kosove

     KEC – Kosove (ne UNSCR 1244)

     Partnere nga BE dhe Vendet e Asociuara

     Ministria Federale e Shkencës dhe Kërkimit

     BMWF – Austri

     Agjencia e Promovimit Austriak të Kërkimit

     EFG – Austri

     Qendra e Kërkimit të Bashkuar

     JRC-IPTS – Belgjike

     Shoqata Sllovene e Biznesit dhe Kërkimit

     SBRA – Belgjike

     Partneriteti Publik&Privat I Kërkimit të Turqisë&Organizatave të Biznesit

     TuR&BO-PPP -Belgjike

     Ministria e Arsimit, Rinise dhe Shkencës

     MES-CRA – Bullgari

     Ministria Federale e Arsimit dhe Kërkimit

     BMBF – Gjermani

     Agjencia e Menaxhimit te Projekteve/Zyra Ndërkombëtare e Ministrisë Federale te Arsimit dhe Kërkimit në Qendrën Hapësinore Gjermane

     PT-DLR – Gjermani

     Sekretariati I Përgjithshëm per Kerkim dhe Teknologji

     GSRT – Greqi

     Qendra per Kerkim të Evropës Juglindore

     SEERC – Greqi

     Agjencia për Promovimin e Kërkimit Evropian

     APRE – Itali

     Universiteti I Kombeve te Bashkuara MERIT, Qendra e Kërkimeve Sociale Ekonomike dhe e Trajnimit për Inovacionin dhe Teknologjinë Maastricht, Universiteti I Maastrichtit

     UNU – MERIR – Holande

     Ministria për Arsimin e Larte, Shkencën dhe Teknologjinë

     MHEST – Slloveni

     Këshilli Shkencor dhe Kërkimit Teknologjik të Turqisë

     TUBITAK – Turqi

      

     Kontaktet:

     Western Balkan Countries INCO-NET c/o Centre for Social Innovation (ZSI)

     Linke Wienzeile 246

     1150 Vienna

     Austria
     office@wbc-inco.net

      

     Koordinator Projekti

     Ms. Elke Dall

     Centre for Social Innovationtel.: +43-1-4950442-62

     fax: +43-1-4950442-40

     e-mail: coordinator@zsi.at

     Website: http://www.wbc-inco.net
     WBC-INCO.NET është një projekt i bashkë financuar nga Programi i Kapaciteteve i Komunitetit Evropian për Bashkëpunimin Ndërkombëtar, nën Programin Kuadër 7 (FP 7) për Kërkim dhe Zhvillim Teknologjik (2007-2013) (Numri i kontratës: 212029)

     wbc

     Projekte

     2208
     Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania, Foreign Trade, Chamber of Bosnia and Herzegovina, Croatian Chambers of Economy, Economic Chamber of (former...