1360

  Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania, Foreign Trade, Chamber of Bosnia and Herzegovina, Croatian Chambers of Economy, Economic Chamber of (former Yugoslav Republic of) Macedonia, Chambers of Economy of Montenegro, Chamber of Commerce and Industry of Serbia, and their local branches.

  Partner Project – Capacity building for Chambers of Commerce and Industry of Western Balkan. It was 2 years project (2004-2006). We have been partner in this project and we were involved in; organizing seminars in topics that were interest for our business community, consulting through a survey our business about the role of the chamber and how it can be improved, and partnership scheme.

   1382

   ITAC (Innovation Technology for Adriatic Competitiveness)-  “Support for cross-border SMEs and their consortium for innovation, industrial and commercial collaboration services”, aims to reinforce the role of Chambers of Commerce in the Adriatic Region to support innovation in small and medium enterprises (SMEs) as part of a  “networked” initiative on a transnational scale, particularly aimed at the mechanics, textiles, agrifood, and marine industries/network. It will encourage the meeting of businesses’ supply and demand for innovation through the support of Public Research Institutes. The final recipients of the project are: Chambers of Commerce/Regional Unions, SMEs, trade associations, local institutions, research bodies etc.

   SUMMARY

   The project started in some Albanian companies from fisheries and food sectors. The consulting was provided in five basic steps, briefly described below.

   The following key actions, throughout the design process:

   • Training of technical staff and local managers  too, provided by joint Italian -Albanian and Italian companies, or Italian companies that have invested directly in Albania, in order to introduce in the company means to strengthen the quality  and safety of food;
   • Pilot certifications of Albanian companies or Italian -Albanian companies in food industry, especially in fish sector;
   • Organizing  cooperation in manufacturing and commercial initiatives, aiming to promote in Italy the  supply of agricultural products and foods  from Albania;
   • Support different type of of business, based in the European cooperative model, driven by the Italian demand for concrete supply from  Albania ;
   • Promoting the Italian machinery and technology, facilitate the establishment of  joint Italian-Albanian companies  and Italian direct investments.

    1306

    Main Goal:

    SME in Southeast Europe will benefit from the options offered by the CEFTA agreement to increase income and employment opportunities in the region.

    Project Goal:

    The Chambers of the CEFTA countries are qualified for an active role in implementing the CEFTA agreement especially regarding promotion of SME.

     

    Results

    Result 1:

    Know-how and management of the partner Chambers are strengthened regarding their role in implementing CEFTA.

    Result 2:

    The project partners offer to the SME sustainable services and are thus strengthening the competitiveness of the SME when using the chances of the CEFTA agreement.

    Result 3:

    The project partners act as competent representatives of the economy in the political dialogue to implement CEFTA.

    Result 4:

    The project partners have established a systematic and regular exchange of know-how and execute activities jointly.

     1370

     Koordinimi i Politikave Kërkimore me Vendet e Ballkanit Perëndimor

     Vendet e Ballkanit Perëndimor INCO-NET rrisin integrimin e Vendeve të Ballkanit Perëndimor (WBC) në  Zonën e Kërkimit Evropian (ERA). Kjo iniciativë është mbështetur nga Komisioni Evropian nëpërmjet Programit Kuadër 7 (FP 7) për Kërkimin dhe Zhvillimin Teknologjik.

     Çështja e zgjerimit në drejtimin të të ashtëquajturave vende të Ballkanit Perëndimor është një çështje me prioritet të lartë në axhendën politike të Bashkimit Evropian.

     Vendet e Ballkanit Perëndimor INCO-NET po asistohen në zhvillimin e marrëdhënieve midis BE dhe WBC-se në fushën e shkencës dhe teknologjisë (S&T). Përgjatë një periudhe prej 6 vjetësh (2008-2013), projekti mbështet Platformën Drejtuese në Kërkim për vendet e Ballkanit Perëndimor në lehtësimin e bashkëveprimit midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, vendeve Anëtare të BE-së, shteteve të asociuara në Programin Kuadër për KTZH dhe Komisionit Evropian. Është një organ strategjik i dizenjuar për t’u marrë me çështjet rajonale, multilaterale evropiane të politikave të shkencës dhe teknologjisë dhe me vendet e Ballkanit Perëndimor WBC.

     Objektivat thelbësore të WBC-INCO.NET janë:

     • Të mbështesë  dialogun rajonal në shkencë dhe teknologji (S&T) duke përfituar nga bashkëveprimi me Platformën Drejtuese për Kërkimin në vendet e Ballkanit Perëndimor;
     • Të identifikoje potencialet dhe prioritetet e KTZH-së për të marrë pjesë në FP7  dhe programet e tjera Evropiane në mënyrë transparente dhe kushte metodologjike të forta;
     • Të nxisë pjesëmarrjen e kërkuesve nga rajoni në projektet Evropiane me interes të përbashkët dhe të përfitojnë nga implementimi i  masave për ngritjen e kapaciteteve të bashkërenduar me aktivitetet e rrjetit;
     • Të analizojë barrierat dhe nevojat për inovacion në vendet WBC, të shkëmbeje informacionin dhe praktikat më të mira në politikat e inovacionit dhe të përgatisë një Plan Veprimi për bashkëpunim të mëtejshëm të WBC në fushën e inovacionit;
     • Të vendosë një bashkëpunim më të ngushtë midis kërkimit dhe inovacionit, të forcojë dialogun institucional dhe të mbështesë trajnimin e grupeve të interesit të inovacionit.

     Objektivat do të arrihen në bashkëpunim të ngushtë me Platformën Drejtuese për Kërkim në vendet e Ballkanit Perëndimor. Anëtaret e platformës janë Shtetet Anëtare të BE-se, vendet Kandidate dhe Potenciale për Kandidat, vendet e asociuara ne FP 7 dhe Komisioni Evropian. Takimet zhvillohen 2 herë në vit dhe organizohen nga Presidenca e BE-se ose nga një vend i Ballkanit Perëndimor.

     WBC-INCO.NET mbështet këto takime nga ana logjistike dhe bashkëpunon në ndarjen eficente të punës.

      Projekti implementon aktivitete të tilla si:

     • vendosja e prioriteteve tematike rajonale në Sh&T;
     • analiza e mundësive për aksesin në infrastrukturë, barrierat në bashkëpunim dhe kuadrin bashkëpunues;
     • analiza e nevojave për politikat e inovacionit dhe mbështetjes së tij dhe identifikimi i masave politike për të përmirësuar kuadrin e kushteve për inovacion;
     • organizimi i workshopeve trajnuese dhe grupeve të mësimit (për grupet e interesit të   inovacionit) në vazhdim të aktiviteteve të tjera mbështetëse dhe sesioneve për rritjen e ndërgjegjësimit;
     • Organizimi i Forumit Dialog për Inovacionin dhe krijimi i Grupit të Ekspertëve të Inovacionit për WBC;
     • Mbështetja e Pikave Kombëtarë të Kontaktit dhe Sistemit Informativ për Kërkim dhe Zhvillim;
     • Publikimi i rregullt i broshurave (newsletters), i një gazete dhe informacioni i publikuar në portalin www.wbc-inco.net.

     Si kontribuon?

     • Nëpërmjet portalit wbc-inco.net, broshurave dhe raporteve, WBC-INCO.NET, përfshihet në shkëmbimin e informacionit për politikat e bashkëpunimit S&T me vendet e Ballkanit Perëndimor. Ne jemi të hapur të publikojmë eventet tuaja lidhur me këtë pikë, për profilin e organizatës tuaj dhe të rejave rreth projekteve, si dhe të shpërndajë të rejat dhe dokumentet lidhur me mundësitë e financimit, mundësitë e bashkëpunimit, bursa studimi, çmime, etj. Ne jemi të interesuar për sugjerimet tuaja si të përmirësohen sistemet S&T në rajon; ne do të donim të mësonim rreth praktikave tuaja më të mira për të përmirësuar lidhjet tuaja me komunitetet e kërkimit në rajone të tjera.
     • Aksesi në platformën tonë është falas dhe i hapur për këdo që është i interesuar në aktivitetet tona. Me emrin dhe fjalëkalimin tuaj ju mund të keni akses të lirë në bazën tonë të të dhënave.

     Apply for an account.

     Çdo njeri është i ftuar të përdorë platformën tonë duke dhënë informacionin, p.sh nëpërmjet  e-mail në  office@wbc-inco.net.

     (29 partnere janë pjesëmarrës në konsorcium)

     Midis tyre janë ministri të Sh&T, agjenci dhe partnerë analitike; më shumë informacion mund të gjeni duke klikuar here.

     Koordinator:

     Qendra për Inovacion Social

     ZSI – Austri

      Partnere nga WBC:

     Ministria e Edukimit dhe Shkencës

     MASH – Shqipëri

     Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikes

     METE- Shqipëri

     Trenkwalder CIVET2000

     CIVET Shqipëri

     Ministria e Punëve Civile

     MCA- Bosnje&Herzegovina

     Fondacioni për Arsimin e Larte Shërbimet Universitare Botërore Bosnje&Herzegovina

     SUS BiH – Bosnje&Herzegovina

     Ministria e Shkencës, Arsimit dhe Sporteve

     MZOS – Kroaci

     Ivo Instituti Baze I Shkencave Shoqërore

     Ivo Pilar – Kroaci

     Ministria e Arsimit dhe Shkencës

     MON-MK- Ish Republika e Maqedonisë

     Ministria e Ekonomisë

     MOE -MK – FYRo Macedonia

     Ministria e Arsimit dhe Shkencës

     MPIN – Mali I Zi

     Drejtoria për Zhvillimin e Ndërmarrjeve te Vogla dhe te Mesme

     DDSME – Mali I ZI

     Ministria e Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik

     MSTD – Serbi

     Instituti Mihjlo Pupin

     MPI – Serbi

     Qendra e Arsimit Kosove

     KEC – Kosove (ne UNSCR 1244)

     Partnere nga BE dhe Vendet e Asociuara

     Ministria Federale e Shkencës dhe Kërkimit

     BMWF – Austri

     Agjencia e Promovimit Austriak të Kërkimit

     EFG – Austri

     Qendra e Kërkimit të Bashkuar

     JRC-IPTS – Belgjike

     Shoqata Sllovene e Biznesit dhe Kërkimit

     SBRA – Belgjike

     Partneriteti Publik&Privat I Kërkimit të Turqisë&Organizatave të Biznesit

     TuR&BO-PPP -Belgjike

     Ministria e Arsimit, Rinise dhe Shkencës

     MES-CRA – Bullgari

     Ministria Federale e Arsimit dhe Kërkimit

     BMBF – Gjermani

     Agjencia e Menaxhimit te Projekteve/Zyra Ndërkombëtare e Ministrisë Federale te Arsimit dhe Kërkimit në Qendrën Hapësinore Gjermane

     PT-DLR – Gjermani

     Sekretariati I Përgjithshëm per Kerkim dhe Teknologji

     GSRT – Greqi

     Qendra per Kerkim të Evropës Juglindore

     SEERC – Greqi

     Agjencia për Promovimin e Kërkimit Evropian

     APRE – Itali

     Universiteti I Kombeve te Bashkuara MERIT, Qendra e Kërkimeve Sociale Ekonomike dhe e Trajnimit për Inovacionin dhe Teknologjinë Maastricht, Universiteti I Maastrichtit

     UNU – MERIR – Holande

     Ministria për Arsimin e Larte, Shkencën dhe Teknologjinë

     MHEST – Slloveni

     Këshilli Shkencor dhe Kërkimit Teknologjik të Turqisë

     TUBITAK – Turqi

      

     Kontaktet:

     Western Balkan Countries INCO-NET c/o Centre for Social Innovation (ZSI)

     Linke Wienzeile 246

     1150 Vienna

     Austria
     office@wbc-inco.net

      

     Koordinator Projekti

     Ms. Elke Dall

     Centre for Social Innovationtel.: +43-1-4950442-62

     fax: +43-1-4950442-40

     e-mail: coordinator@zsi.at

     Website: http://www.wbc-inco.net
     WBC-INCO.NET është një projekt i bashkë financuar nga Programi i Kapaciteteve i Komunitetit Evropian për Bashkëpunimin Ndërkombëtar, nën Programin Kuadër 7 (FP 7) për Kërkim dhe Zhvillim Teknologjik (2007-2013) (Numri i kontratës: 212029)

     wbc

      1410

      Më datë 21 tetor 2015, në Budva, Mali i Zi u zhvillua një takim me përfaqësuesit e dhomave Ballkanike të Ballkanit Perendimor. Në këtë aktivitet Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë u përfaqësua nga znj. Ines Muçostepa, Kryetar në BDHTI, z. Nikolin Jaka, kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës. dhe z. Arben Shkodra, nënkryetar i BDHTI.

      Dhomat e Ballkanit Perendimor sëbashku me SEECEL (South East European Center for Entrepreneurial Learning), nënshkruan marrëveshjen për bashkëpunimin dhe themelimin e Komitetit të Përbashkët në fushën e sipërmarrjes dhe zhvillimin e kapitalit njerëzor në përputhje me veprimtarinë e bizneseve të vogla në Europë (SBA).

      IMG_1900

      ????????????????????????????????????

       2230

       Më 15 tetor 2015, në ambjentet e Tirana International Hotel, u zhvillua forumi i biznesit ku morën pjesë rreth 50 kompani dhe investitorë nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Të pranishëm në këtë forum ishin dhe Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, z. Arben Ahmeta, Kryetari i Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërise znj. Ines Muçostepa, Kryesia e Bashkimit të Dhomave si dhe pjesmarrës nga kompani dhe biznese të njohura të vendit.

       Në fjalën e tij të hapjes Ministri Ahmetaj u shpreh se ka shumë mundësi për investime në Shqipëri në sektorë kyçë si energjia, transporti, infrastruktura dhe logjistika, turizmi, menaxhimi i ujërave, bujqësia, zonat e zhvillimit ekonomik e teknologjik etj.

       Ministri bëri një prezantim të performancës së ekonomisë shqiptare dhe i njohu investitorët nga EBA me klimën e investimeve në vend së bashku me avantazhet që Shqipëria ofron në rajon.

       Edhe Ministri i Energjisë së Emirateve të Bashkuara Arabe Al Mazrouei, theksoi nevojën dhe vullnetin për të intensifikuar marrëdhëniet ekonomike dypalëshe dhe inkurajimin e investimeve të ndërsjella.

       Në përfundim të forumit, dy Ministrat nënshkruan Marrëveshjen për Nxitjen dhe Mbrojtjen e Investimeve e cila ofron garanci të drejtpërdrejta për investimet nga të dy vendet me qëllim nxitjen e zhvillimit ekonomik.

       Marrëveshja, e cila do të jetë në fuqi për një periudhë prej 10 vjetësh synon inkurajimin e investimeve përmes reduktimit të riskut për investitorët nëpërmjet krijimit të një klime të favorshme biznesi. Marrëveshja garanton riatdhesimin e të ardhurave në raste shtetëzimi, shpronësimi etj., transferimin e lirë të investimeve të lidhur me fondet e konvertuara në kursin e këmbimit, trajtim të njëjtë të investimeve të huaja nga secili vend me investimet e brendshme dhe një sërë nismash për shkëmbimin e informacioneve, programeve ekonomike, organizimin e aktiviteteve promovuese etj.

       12164886_748972931895796_725417342_o 12165144_748972841895805_2062364316_o 12165479_748972898562466_1873954148_o 12165844_748972915229131_1925004763_n 12168536_748972851895804_906233419_o 12168871_748972591895830_134770308_o 12168984_748972941895795_1031667854_o 12169355_748972551895834_917986319_o 12169965_748972885229134_1993755783_o

       ?

       ?

       ?

       ?

       12169176_748972778562478_893475886_o

       ?

        979

        Më datë 13 tetor 2015, Kryetari i Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë znj. Ines Muçostepa sëbashku me një grup sipërmarrësish shqiptarë, shoqëruan Kryeministrin e Shqipërisë z. Edi Rama në një vizitë zyrtare me homologun e tij çek Bohuslav Sobotka, në Pragë, Çeki. Dy kryeministrat u angazhuan për t’i dhënë një impuls të ri bashkëpunimit në fusha me dobi të përbashkët, si turizmi, bujqësia, energjia, infrastruktura.

        Qeveria shqiptare nënshkroi pesë marrëveshje bashkëpunimi me qeverinë çeke. Marrëveshjet dypalëshe lidhen me bashkëpunimin në fushën e turizmit, të mbrojtjes sociale, arsimit, si dhe menaxhimin e fatkeqësive natyrore dhe mbrojtjen e mjedisit.

        image7

         5000

         Më datë 22 shtator 2015, në ambjentet e Tirana International Hotel, u zhvillua forumi i biznesit “ITALIA – ALBANIA: CI INTERESSA”, organizuar nga Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë.

         Të pranishëm në këtë forum ishin sipërmarrësit e rinj të Konfindustria në Itali, me në krye presidentin z. Marco Gabriele Gay, përfaqësues nga autoritete të larta shtetërore, si dhe përfaqësues nga sipërmarrësit më të spikatur të vendit tonë.

         Forumi ishte organizuar në tre panele kryesore ku në panelin e parë ishin të ftuar Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Sh.T.Z. Edi Rama, Ambasadori i Italisë në Shqipëri Sh.T.Z. Massimo Gaiani, z. Marco Gabriele Gay, President i Giovani Imprenditori di Confindustria si dhe znj. Ines Muçostepa Kryetar i Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë.

         Forumin e hapi Kryetari i UCCIAL-së znj. Mucostepa me falenderime e fjalë përshëndetëse për të gjithë të ftuarit.

         “Me lejoni t’ju them se jam shumë mirënjohëse gjithë rrjetit diplomatik-konsullar, puna e të cilëve fiton rëndësi gjithmonë e në rritje për imazhin e vendit, për vendosjen e marrëdhënieve të tyre politike dhe ekonomike, për ndikimin social dhe kulturor në një botë gjithnjë e me të ndërvarur, duke përcjellë e lehtësuar marrëdhëniet e drejtëpërdrejta mes krerëve të Shteteve, të qeverisë dhe Ministrave të Jashtëm. Janë të vlefshme përvojat dhe dijet tuaja, si dhe aftësitë tuaja për të lexuar dhe interpretuar ngjarjet globale me mjete të përditësuara dhe një pavarësi e përditësuar gjykimi”, tha – kryetarja.

         Duke marrë fjalën në Forumin e Biznesit Itali-Shqipëri, Kryeministri z. Edi Rama u shpreh se sipërmarrja në vendin tonë ka hyrë tashmë në një etapë të re, duke krijuar rregulla dhe kushte të barabarta për të gjithë.

         Duke folur në Forumin e Biznesit me investitorët e rinj italianë, Rama u shpreh se tashmë kemi hyrë në një fazë të re me sipërmarrjen, ndërsa i ka ftuar këta të fundit të eksplorojnë mundësinë e investimeve.

         Është shumë e rëndësishme që ky proces i nisur me Italinë, për t’i drejtuar një mesazh të vazhdueshëm dhe konsistent sipërmarrjes italiane, arrijmë në këtë etapë ku kemi përfaqësi shumë të nderuar të industrialistëve të rinj italianë, me mendje të hapur dhe me shpirtin e nevojshëm të aventurës për t’u ballafaquar me mundësitë që ofron Shqipëria dhe për të eksploruar nga njëra anë, mundësitë e investimeve direkte në Shqipëri dhe nga ana tjetër, mundësitë e bashkëpunimeve me sipërmarrjet shqiptare.

         Kryeministri i vendit u ka premtuar investitorëve të huaj se do të gjejnë një ambient të përshtatshëm për të investuar në Shqipëri kjo falë reformave të ndërmarra nga ana e qeverisë, duke nisur me luftën pa kompromis ndaj informalitetit e deri te reforma në drejtësi.

         “Ne po bëjmë një punë si asnjëherë më parë dhe po përpiqemi të krijojmë kushtet që informaliteti të mos jetë një pengesë kaq serioze siç ka qenë dhe të krijojmë kushtet që më në fund Shqipëria të bëjë një reformë të drejtësisë që të mos jetë një tjetër mandat letrash më shumë, por një instrument për ta përmbysur sistemin e korruptuar në drejtësisë”, tha Rama.

         Pas fjalimit qe mbajti Kryeministri z. Edi Rama forumi vijoi me fjalët përshëndetëse të Ambasadorit të Italisë në vendin tonë z. Massimo  Gaiani dhe më pas presidenti i sipërmarrësve të rinj të kofindustria Italia,  z. Marco Gabriele Gay.

         Në vijimësi të forumit u diskutua për zhvillimet dhe oportunitetet në sektorët e ndërtimit, energjisë, mekanikës ku të ftuar në këtë panel ishin z. Arben Ahmetaj, Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, z. Giordano Gorini, Zëvendëskryetar i Dhomës së Tregtisë Italiane në Shqipëri si dhe administrator i “Essegei spa”, z. Mario Tonucci, Managing Partner, Tonucci& Partners Shpk, z. Silvio Pedrazzi, Drejtor i Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a, z. Renis Tërshana, Drejtor Ekzekutiv i Shoqërisë “R&T Group shpk”.

         Pjesa e tretë e furumi të biznesit pasoi me diskutime mbi zhvillimet dhe oportunitetet në sektorët e turizëmit, ushqimore, shëndetësi, ku të pranishëm në panel ishin z. Steven Grunerud, Zv/president i BALFIN group, z. Kujtim Shkreli, Administrator Shoqëria “EURO – FISH shpk”, përfaqësues nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, z. Dritan BELLAJ, Administrator i  shoqërisë “EUROALB INTERNATIONAL GROUP shpk”, dhe nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve “AIDA” z. Daniel GUÇE.

         IMG_2315 IMG_2333 IMG_2338 IMG_2343 IMG_2373 IMG_2395 IMG_2465

          1754

          Më datë 07 shator 2015, ora 11:00, në Pallatin e Kongreseve, u zhvillua takimi i organizuar nga Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë (UCCIAL), me temë “Informaliteti si pengesë për një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë”. Takimi u drejtua nga Kryetari i Bashkimit të Dhomave, znj. Ines Muçostepa, dhe u fokusua mbi informalitetin në Shqipëri, si dhe bashkëpunimin midis biznesit, të gjitha grupeve të interesit dhe Qeverisë Shqiptare për ta luftuar atë.

          Prezent në këtë takim ishin edhe Kryeministri i Shqipërisë, Sh.T.Z. Edi Rama, Ministri i Financave Z. Shkëlqim Cani, Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Z. Arben Ahmetaj, Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Z. Blendi Klosi, Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, Z. Nikolin Jaka, si dhe përfaqësuesit e bizneseve më të rëndësishme në Shqipëri, të cilët thanë fjalën e tyre gjatë këtij takimi për të kontribuar edhe ata në luftën e përbashkët kundër informalitetit.

          Fjalën e hapjes e mbajti Kryetari i Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, znj. Muçostepa, duke ia dhënë fjalën më tej Ministrave të ftuar dhe të pranishmëve. Theksi u vendos tek paketa fiskale, e cila sipas përfaqësuesve të biznesit nuk duhej të ishte më sipërfaqësore si ato të viteve të kaluara. Ata sugjeruan që të ofrohen lehtësira të tjera përmes reformave konkrete dhe politikave të thelluara fiskale. Ajo që mungon, sipas biznesmenëve të pranishëm, është bashkëpunimi i vërtetë me biznesin, pasi ky i fundit ngelet në zyrat e shtetit dhe pothuajse asnjëherë nuk materializohet.

          Konkretisht, u kërkua të ulet TVSH-ja, si dhe të rishikohen një seri taksash, të cilat e rëndojnë biznesin. Për këtë, duhet bërë domosdoshmërisht harmonizimi i informacionit në këtë drejtim. Nuk u la pa përmendur as aksioni për pagimin e detyrimeve të papaguara të energjisë elektrike, i cili gjithashtu ka ndikuar në luftën kundër informalitetit, si edhe në psikologjinë e qytetarëve, por kjo luftë, sipas biznesmenëve të pranishëm, duhet të shoqërohet jo vetëm me betejën për grumbullimin e të ardhurave përmes taksave, por edhe me uljen e atyre taksave që janë burim evazioni. Çelësi për këtë është rritja e interesit të qytetarëve për t’u bërë pjesë e aksionit.

          Në fjalën e tij, Kryeministri Rama, midis shqetësimeve dhe sugjerimeve të ardhura nga biznesi, u shpreh se ndonëse aktualisht Shqipëria ka një ekonomi tregu jo të standardeve evropiane, kjo tashmë përbën një sfidë të përbashkët për të gjithë aktorët e luftës kundër informalitetit. Sipas Z. Rama, në Shqipëri, rendi ligjor dhe ekonomia janë ende në gjendje lufte dhe këtë e shkaktojnë disa faktorë, ku midis të tjerash përmendi agresionin e vazhdueshëm të evazorëve, i cili nga njëra anë pengon qytetarët që të marrin atë që u takon në mënyrë që të përfitojnë nga zhvillimi ekonomik, kurse nga ana tjetër pengon qeverinë që të zhvillojë e perfeksionojë modelin e ri ekonomik shqiptar.

          “Modeli i ri ekonomik, që ne po vëmë në jetë me shumë vështirësi, ditë pas dite, nuk mundet dot të ketë suksesin që presim prej tij, nëse nuk është i mbrojtur nga agresioni i përditshëm i hajdutërisë, shqip; i informalitetit në gjuhën akademike. Është një agresion i kudondodhur; Një agresion që dekurajon sipërmarrësit që duan të fitojnë, por në rrugë të ligjshme; Një agresion që pengon përfituesit e ligjshëm të zhvillimit ekonomik, qytetarët dhe familjet të marrin atë që ky zhvillim ekonomik mund të japë; Një agresion që pengon qeverinë dhe shtetin t’ju përgjigjet ashtu siç duhet qytetarëve” – theksoi Kryeministri.

          Disa pika të tjera ku u përqendrua Kryeministri ishin përgatitja e një plani efikas të të ardhurave, rimbursimi i TVSH-së, i cili tashmë është automatik dhe jo më arbitrar, duke theksuar gjithashtu se do të ketë në vazhdimësi arritje për mbledhjen e detyrimeve, sidomos përmes luftës anti-korrupsion në administratë, që sipas tij është zemra e informalitetit

          Me tej Kryeministri u shpreh se duhet të kuptojmë shumë qartë diçka; kjo nuk është gjendje lufte mes qeverisë dhe biznesit. Kjo është gjendje lufte në organizmin e ekonomisë sonë, që gërryhet prej 20 e kusur vitesh nga ky kancer që quhet informalitet. Dhe kjo do radikalizëm të plotë.
          “Nuk kemi për çfarë t’i mbushim mendjen njëri-tjetrit, pas 25 vjetësh, sesi funksionon ekonomia e tregut. Dëgjova këtu që penalitetet nuk janë gjeja e duhur. Penalitietet do të jenë absolutisht më të lartat që mund të ketë imagjinuar në fantazinë e vet, ai që vjedh. 5 milionë lekë (të vjetra) do të paguajë çdo pikë fundore shërbimi, shitje me pakicë, nëse kapet në kushtet e mosdhënies së kuponit tatimor. 100 milionë lekë (të vjetra) do të paguajë çdo burim, pra, për çdo inventar që rezulton i trukuar janë 100 milionë, ose 100 mijë dollarë”.

          Një rëndësi të veçantë, Kryeministri, ashtu sikurse edhe biznesmenët e pranishëm, i vendosën sanksioneve, penaliteteve për shkeljet e ndryshme që çojnë në rritjen e informalitetit dhe evazionit fiskal. Nuk do të tolerohet më mospasja e kasave fiskale për bizneset që janë të detyruara të pajisen me to, sidomos pas muajit Mars, 2016, ndërkohë që tolerancë do të ketë për zejet e ndryshme, ndaj të cilave do të zbatohen politika shumë liberale, madje taksa deri në 0%, mjafton që këto biznese të regjistrohen si subjekte tregtare në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. Edhe për turizmin do të ketë shumë lehtësira, por siç e theksoi edhe Kryeministri, biznesmenët e këtij sektori duhet të luftojnë në drejtim të deklarimit të punonjësve dhe pagimit të detyrimeve përkatëse.

          Pas fjalës së Kryeministrit Rama, biznesmenët e pranishëm, shoqata e grupe të tjera interesi vijuan me diskutimet e tyre, duke shprehur edhe ata shqetësimet dhe sugjerimet e tyre për luftën kundër informalitetit dhe mënyrat konkrete të bashkëpunimit midis tyre për të qenë sa më efikas në këtë drejtim. Sipas tyre, reforma duhet të kthehet në standard dhe secilit konsumator, me paraqitjen e kuponit tatimor, t’i jepet një mundësi rimbursimi në fund të çdo viti tatimor; në këtë mënyrë, të gjithë do jenë vetë të interesuar për tërheqjen e kuponit tatimor. Theksi u vendos gjithashtu tek monitorimi i grupeve të ndryshme të inspektimit, në mënyrë që të bëhet realisht kontrolli i çdo biznesi përmes lëshimit të kuponit tatimor, që mund të çojë deri edhe në kontrollin e çmimeve. Së fundi, sipërmarrësit e pranishëm sugjeruan që të bëhen edhe ndryshime në legjislacion, si dhe të ketë një sensibilizim më të madh të bizneseve të të gjitha llojeve dhe madhësive në drejtim të zgjerimit të informacionit mbi taksat dhe çdo lloj detyrimi që lidhet me biznes-bërjen në Shqipëri.

          Takimi u mbyll me konkluzionin se aktivitete të këtij lloji do të vijojnë, ashtu si edhe bashkëpunimi midis qeverisë, biznesit dhe të gjitha grupeve të interesit, me qëllim që të luftohet informaliteti dhe në Shqipëri të ketë një klimë sa më të mirë biznesi. Në fjalën e mbylljes, Znj. Muçostepa theksoi se të gjitha propozimet e paraqitura gjatë këtij takimi do të dokumentohen më tej.


          11012504_10153199790471523_2649654795933962481_n 11181579_10153199790481523_8490659305581517892_n 11216705_10153199791311523_2936836061527812639_n 11406787_10153199790931523_7240691823234562253_n 11960150_10153199791146523_1194946257323584022_n 11988528_10153199790476523_1855209313417108708_n IMG_0295 IMG_0304 IMG_0377 IMG_0400 IMG_0421 IMG_0449 IMG_0456 IMG_0548 IMG_0549 IMG_0588 IMG_0724 IMG_0912 IMG_0916

           1163

           Më datë 31 gusht 2015, në ambjentet e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë të Tiranës, u zhvillua mbledhja e II e Kryesisë së Bashkimit të Dhomave. Mbledhja u kryesua nga znj. Ines Muçostepa me detyrë Kryetar i Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë. Të pranishëm në këtë mbledhje ishin 11 anëtarët e kryesisë së Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë si dhe përfaqësues nga qarku i Shkodrës dhe përfaqësues nga qarku i Elbasanit.

           Duke qene se numri i pjesëmarrësve plotëson kuorumin e nevojshëm për zhvillimin e mbledhjes ajo u konsiderua e rregullt. Në këtë mbledhje u diskutua në lidhje me shqyrtimin e propozimeve të grupit të punës për ndryshimet ligjore, prezantimi i strukturës së UCCIAL-së deri në fund të vitit 2015, kalendari i aktiviteteve dhe iniciativave deri në fund të vitit 2015, dhe çështje të tjera që dolën gjatë takimit.

           IMG_0010 IMG_0012 IMG_0015 IMG_0018 IMG_0019 IMG_0022 IMG_0025 IMG_0029 IMG_0032 IMG_0042 IMG_0055 IMG_0056 IMG_0067 IMG_0075

           Projekte

           1360
           Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania, Foreign Trade, Chamber of Bosnia and Herzegovina, Croatian Chambers of Economy, Economic Chamber of (former...