1253

  Më datë 31 gusht 2015, në ambjentet e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë të Tiranës, u zhvillua mbledhja e II e Kryesisë së Bashkimit të Dhomave. Mbledhja u kryesua nga znj. Ines Muçostepa me detyrë Kryetar i Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë.

  Të pranishëm në këtë mbledhje ishin 11 anëtarët e kryesisë së Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë si dhe përfaqësues nga qarku i Shkodrës dhe përfaqësues nga qarku i Elbasanit. Duke qenë se numri i pjesëmarrësve plotëson kuorumin e nevojshëm për zhvillimin e mbledhjes ajo u konsiderua e rregullt.

  Kryesia e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë diskutoi në këtë mbledhje në lidhje me;  Shqyrtimi i propozimeve të grupit të punës për ndryshimet ligjore, prezantimi i strukturës së UCCIAL-së deri në fund të vitit 2015, kalendari i aktiviteteve dhe iniciativave deri në fund të vitit 2015 dhe çështje të tjera që dolën gjatë takimit.

   2231

   Më datë 27 gusht 2015, në Viene, Austri, u nënshkrua marrëveshja për themelimin e forumit të investimeve të Dhomave Ballkanike Perendimore. Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë u përfaqësua nga z. Nikolin JAKA, anëtar i kryesisë së Bashkimit të Dhomave si dhe Kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës. Kjo marrëveshje u nënshkrua nga përfaqësuesit e Bashkimit të Dhomave të Shqipërisë, Serbisë, Bosnja dhe Herzegovina, Mali i Zi, Kosovë, Maqedoni, Kroaci dhe Slloveni.

   Qëllimi i kësaj marrëveshje konsiston;

   1. Shkëmbim informacionesh në lidhje me planifikimin e projekteve në fushën e investimeve në veçanti në projektet infrastukturore që qeveritë e rajoneve respektive do të ndërmarrin.
   2. Propozim për ndërmarrjen e masave për ngritjen e nivelit të investimeve dhe përmirësimin në fushën e biznesit sidomos atë të investimeve në territorin e Ballkanit Perëndimor.
   3. Përfshirja e bizneseve të Ballkanit Perëndimor në zbatimin e projekteve të investimeve, të parashikuara në Kuadrin e Investimeve të Ballkanit Perëndimor në BE.
   4. Krijimin e kushteve për një zhvillim ekonomik të përshpejtuar.
   5. Ndërmarrjen e iniciativave për një efiçencë më të madhe ndërmjet shoqatave dhe ndërlidhje më të fortë në fushën e biznesit.

   IMG_2154 IMG_2162 IMG_2200

    1433

    Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit mes Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë

    Formimi profesional dhe nevoja për të bashkëpunuar me kompanitë

    Bashkimi i Dhomave të Tregtisë, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë,  nënshkruan sot një memorandum bashkëpunimi i cili ka në thelb forcimin e bashkëpunimit me institucioneve të formimit profesional dhe kompanive shqiptare. Qëllimi i këtij memorandumi është vendosja dhe intensifikimi i formave të reja të bashkëpunimit ndërmjet palëve nëpërmjet realizimit të aktivitete të përbashkëta, për realizimin e praktikës profesionale dhe zhvillimin e njohurive profesionale të nxënësve dhe kursantëve të arsimit dhe formimit profesional.

    Çështje që do të respektohen nga palët dhe që i shërbejnë realizimit të këtij qëllimi kanë të bëjnë kryesisht me:

    –  Krijimin dhe intensifikimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve publike ofruese të arsimit dhe formimit profesional (AFP) dhe shoqërive tregtare të anëtarësuar në Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë;

    – Mbështetjen e nxënësve dhe kursantëve që ndjekin institucionet ofruese të arsimit dhe formimit profesional, për kryerjen e praktikave profesionale pa pagesë në mjediset e shoqërive tregtare;

    – Zhvillimin e njohurive profesionale të nxënësve dhe kursantëve në një mjedis të vërtetë pune, ku të mund të punësohen;

    – Bashkëpunimin për planifikimin e drejtimeve mësimore dhe kurseve profesionale,si edhe nevojave për specialistë të rinj që përgatiten nga ofruesit e arsimit dhe formimit profesional.

    –  Realizimin konkret të sugjerimeve të këshillimit për karrierë, të nxënësve dhe kursantëve,dhënies së njohurive për sipërmarrjen etj.

     2615

     Me datë 27 korrik 2015 në ambjentet e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë, u zhvillua mbledhja e Kryesisë së Bashkimit të Dhomave. Mbledhja e kryesua nga znj. Ines Muçostepa, Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë ku të pranishëm ishin dhe anëtarët e kryesisë së Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë.

     Kjo ishte mbledhja e parë pas përzgjedhjes së Kryetarës të Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë znj. Ines Muçostepa e emëruar me këtë detyrë më datë 1 korrik 2015 .

     Pas prezantimit dhe falenderimeve të Kryetares, në takim u diskutuan çështje në lidhje me platformen e unionit, auditin, propozime të ndryshime ligjore, propozime për aktivitete dhe shërbime të Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë, etj..

      2682

      Asambleja e përgjithshme e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë ka përfunduar procesin e zgjedhjeve të forumeve të saj drejtuese dhe pas certifikimit të rezultateve përfundimtare, më datë 01 korrik 2015, në krye të  të kësaj organizate ky rol iu besua znj. Ines Muçostepa për një mandat 4-vjeçar.

      Projekte

      1830
      Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania, Foreign Trade, Chamber of Bosnia and Herzegovina, Croatian Chambers of Economy, Economic Chamber of (former...