Monthly Archives: January 2019

  574

  PROJEKTI

  ITALI-SHQIPËRI. MENAXHERË TË RINJ TË EKSPORTIT NË MBËSHTETJE TË INTEGRIMIT TREGTAR DHE KULTUROR

   

   

  SHKËMBIM RINOR 2019

  Drejtoria e Përgjithshme e Sistemit të Vendit (DGSP) të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar (MAECI)

   

  THIRRJE PËR PËRZGJEDHJEN E N. 5 TË RINJ

  ASPIRANTË PËR EKSPORT MENAXHERË

   

   

  Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë  në bashkëpunim me Forma Camera – Agjencia Speciale e Dhomës së Tregtisë së Romës për Formimin e Sipërmarrjes, menaxhon si subjekt propozues projektin “ITALI-SHQIPËRI. PERSPEKTIVAT E REJA TREGTARE DHE KULTURORE NË EVROPË “të paraqitura në kuadër të” Shkëmbimeve Rinore 2018 “, njoftim nga Drejtoria e Përgjithshme e Sistemit të Vendit (DGSP) – Ministria e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar (MAECI) – Zyra VII dhe të miratuara prej tyre.

   

   

   

                                                                                       ART. 1

                                                                            QËLLIMI I PROJEKTIT

  Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kryejë shkëmbime kulturore dhe formuese / profesionale midis aspirantëve të rinj për Menaxherë Eksporti, italianë dhe shqiptarë, për të lehtësuar:

   

  1. njohuri mbi trashëgiminë kulturore dhe artistike të vendit pritës;
  2. trajnim profesional që synon mbështetjen e punësimit;
  3. pjesëmarrja aktive e të rinjve të përzgjedhur në jetën shoqërore dhe kulturore të vendeve pritëse përkatëse;
  4. Sensibilizimi i pjesëmarrësve në vlerat e integrimit dhe solidaritetit.

   

   

  Projekti parashikon identifikimin e 5 të rinjve italianë  dhe 5 të rinjve shqiptarë, aspirante për Eksport menaxherë  të formuar  dhe / ose me përvojë profesionale në fushën e tregtisë ndërkombëtare.

   

  Pjesëmarrja në projekt, parashikon për 10 pjesëmarrësit e përzgjedhur, realizimin e një periudhe trajnimi dhe shkëmbimin kulturor që do të kryhet në Itali (Romë) dhe në Shqipëri (Tiranë) për një periudhë prej 10 ditësh.

  Periudhat e formimit dhe shkëmbimit kulturor do të koordinohet nga Forma Camera – Agjencia Speciale e Dhomës së Tregtisë së Romës për Formimin e Sipërmarrjeve.

  Për aktivitetet që do të zhvillohen në Shqipëri, Forma Camera do të përfitojë nga bashkëpunimi i Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë – Rr “Kavajes”, nr. 6 – Tiranë.

  Shpenzimet e udhëtimit, ushqimi, akomodimi, transporti në vend, ofrimi i përmbajtjes së trajnimit në Romë dhe Tiranë do të mbështetet nga Forma Camera.

   

   

   

  ART. 2

  QËLLIMI I THIRRJES

  Kjo thirrje  parashikon identifikimin e n. 5 menaxherë të rinj eksporti shqiptarë.

  Kandidatët e përzgjedhur do të kryejnë një periudhë formimi dhe shkëmbimi kulturor në Romë për n. 10 ditë gjatë muajve shkurt / mars 2019.

  Shpenzimet për realizimin e periudhës së trajnimit në Romë do të mbulohen nga Forma Camera (shpenzimet e udhëtimit, ngrënies, akomodimin dhe transportin në vend, ofrimin e përmbajtjeve të trajnimit).

   

   

   

  ART. 3

  KRITERET E PRANIMIT TË KANDIDATËVE

  Të rinjtë aspirantë për Menaxherë Eksporti, të interesuar në aplikimin për pjesëmarrjen e shkëmbimit kulturor në lidhje me projektin “ITALI-SHQIPËRI. PERSPEKTIVAT E REJA TREGTARE DHE KULTURORE NË EUROPË “duhet të kenë, në datën e paraqitjes së aplikimit, kriteret e mëposhtme:

   

  1. një moshë midis 18 dhe 35 vjec;
  2. vendbanimin në Shqipëri;
  3. njohuri të gjuhës angleze të paktën te nivelit B1 të kuadrit europian të njohurive gjuhësore;
  4. Diplomë “Bachelor” në disiplina ligjore, teknike ose ekonomike;
  5. Përvoja profesionale dhe / ose formimi në fushën e tregtisë ndërkombëtare.

   

  Përbën një element vlerësimi  të ketë pasur përvoja të mëparshme profesionale.

  Aplikimet do të konsiderohen në  rendin kronologjik të mbërritjes.

   

   

   

  ART. 4

  MENYRA E APLIKIMIT

  Për të aplikuar në përzgjedhjen për pjesëmarrje në shkëmbimet kulturore ju duhet të plotësoni formularin e aplikimit në faqen e internetit www.uccial.al.

   

  Aplikimi duhet të shoqërohet me:

   

  • Curriculum Vitae e detajuar me përvojat e  mëparshme në sektorin përkatës të kësaj thirrjeje.
  • Certifikata të pjesëmarrjes në përvojat e mëparshme të formimit profesional dhe gjuhësor
  • Dokument identifikimi të vlefshëm ku fotoja dhe nënshkrimi janë të dukshme

  Aplikimi duhet të merret ekskluzivisht nëpërmjet  e-mail-it: info@uccial.al duke filluar nga data 18/01/2019 dhe brenda ores 12.00 të 31/01/2019

   

   

  ART. 5

  PËRZGJEDHJA

  Një komision i posaçëm i emëruar nga Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë  së Shqipërisë, sipas gjykimit të tij, do të bëjë një analizë të aplikimeve në bazë të verifikimit të kritereve të deklaruara, vërtetimeve të bashkëngjitura dhe renditjes kronologjike të paraqitjes së aplikimeve me qëllim që të përcaktojë renditjen e pranuar në përzgjedhje.

  Përzgjedhja përfshin një intervistë motivuese.

  Në rast se njohja gjuhësore e kandidatit nuk mund të verifikohet nga dokumentacioni i bashkëngjitur aplikimit për pranim në përzgjedhje, një intervistë tjetër do të mbahet në gjuhën angleze gjatë procesit të përzgjedhjes.

  Renditja e atyre që pranohen në përzgjedhjen për pjesëmarrje në shkëmbimin kulturor do të publikohen në faqen e internetit www.uccial.al01/02/2019 duke filluar nga ora 10.30.

   

   

   

  ART. 6

  PËRPUNIMI I TË DHËNAVE

  Të dhënat e siguruara në kontekstin e përzgjedhjes së aplikimeve do të përpunohen me qëllim të përzgjedhjes së të njejtit dhe, në rast të një rezultati pozitiv, për qëllime të menaxhimit të projektit. Të dhënat mund t’u komunikohet subjekteve institucionale të përfshira në Projekt dhe subjekteve publike dhe / ose private që mbajnë funksione të lidhura me të.

  Thirrje per Aplikim- UCCIAL-1

   

  Projekte

  1746
  Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania, Foreign Trade, Chamber of Bosnia and Herzegovina, Croatian Chambers of Economy, Economic Chamber of (former...