PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V

  220

  PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA V

  Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike”, i ndryshuar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall thirrjen e pestë të “Programit Kombëtar të Praktikave të Punës”.

  Informacionin rreth programit, profilet e kërkuara, numrin e praktikantëve dhe institucionet pjesëmarrëse mund t’i gjeni në linkun :
  http://praktika.arsimi.gov.al
  nga ku mund të kryeni edhe aplikimin online, pasi të klikoni në dritaren “Apliko”.

  Aplikimi është i hapur për të rinjtë, që përmbushin këto kritere:

   Të jenë 21-26 vjeç;
   Të kenë përfunduar minimalisht ciklin e parë të studimeve “Bachelor”;
   Të mos kenë qenë pjesë e programit gjatë thirrjeve të mëparshme .

  Të rinjtë e interesuar duhet të aplikojnë vetëm në një institucion të caktuar, në të kundërt aplikimi i tyre nuk do të merret në konsideratë.

  Dokumentet që duhet të ngarkojnë aplikantët janë :
  a- CV (jetëshkrim) e aplikantit;
  b- Letra e motivimit

  Afati për aplikim është nga data 7 shkurt deri më datë 29 shkurt 2020.

  Pas mbylljes së aplikimeve, insitucionet përkatëse do të lajmërojnë nëpërmjet postës elektronike të përzgjedhurit për të filluar praktikën 3- mujore,
  nga data 9 mars – 9 qershor 2020.
  Pjesëmarrësit do të përfshihen në një përvojë pune, në ndërveprim me profesionistët në administratën publike, njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe shoqëritë tregtare, me qëllim përfitimin e njohurive praktike, pasurimin e jetëshkrimit të tyre, zgjerimin e rrjetit të kontakteve, pajisjen me të ashtuquajturat “aftësi të buta” si puna në grup, komunikimi i sigurtë, përshtatshmëria në ambjentin e punës, aftësia për të ndërmarrë iniciativa.
  Periudha tre – mujore e praktikës do të njihet si përvojë pune nga Departamenti i Administratës Publike, ndërsa në përfundim të saj ofrohet punësim për mbi 200 më të mirët.